Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Теоретични основи и принципи на „модел за оказване на помощ при хронични заболявания`

Г. Чамова, Ю. Маринова, Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Петрова

Abstract

Едно от най-големите предизвикателства, пред които се изправя всяка национална здравна система е растящото бреме на хроничните заболявания. В същото време организацията на здравните услуги е в значителна степен несъответна на нарастващите потребности от дългосрочни грижи при хронично болните пациенти. Това провокира създаването на различни модели и подходи за оказване на интегрирана медицинска помощ при хроничната патология. Цел: Да се представи разработения в САЩ от група експерти „Модел за оказване на помощ при хронични заболявания` (Chronic Care Model - ССМ) в качеството му на комплексна теоретична основа за организация на медицинското об- служване при тази категория пациенти. Материали и методи: Направен е преглед на научни статии и публикации на СЗО, посветени на интегрираната медицинска помощ при хронични заболявания. При търсенето на информация са използвани ключови думи: мениджмънт на хроничните заболява- ния, интегрирана медицинска помощ, продължителна грижа. Резултати и обсъждане: В основата на ССМ е залегнало виждането, че качествената медицинска помощ при хронични заболявания се осно- вава на ефективното взаимодействие между информирания, активен пациент и екип от професина- листи, осъществяващи активно лечение, наблюдение и подпомагане на болния. ССМ включва в себе си шест взаимодействащи си в системна цялост компоненти, считани за ключови по отношение осигу- ряването на качествена медицинска помощ при хронични заболявания: подкрепа на самопомоща, структура на системата на медицинско обслужване, подпомагане вземането на решения, клинични информационни системи, обществени ресурси и политики и здравна система. Заключение: Основните принципи и компоненти на ССМ са надеждна теоретична основа за разработване на политики за оси- гуряване на интегрирана медицинската помощ при хронични заболявания.

Keywords

мениджмънт на хроничните заболявания; интегрирана медицинска помощ; ССМ

Full Text


References

Gibbs K., M. Taylor., The Chronic Care Model. The Practice Nurse Magazine, 7, 2008, 4.

Innovative care for chronic conditions: building blocks for action: global report, WHO, 2002, 41-65.

Nolte E., M. McKee., Оказании помощи при хронических состояниях: взгляд с позиций сис- темы здравоохранения, ВОЗ, 2011, 69-94.

Moroz M., Improving Chronic Illness Care: The Chronic Care Model.CICRP,15, 2007, 1.

The Chronic Care Model: Improving Chronic Illness Care, available from: http://www.improvingchroniccare.org/in- dex.php?p=The_Chronic_Care_Model&s=2

Wagner E., B. Austin, C. Davis, M. Hind- marsh, J. Schaefer, A. Bonomi., Improving Chronic Illness Care: Translating Evidence Into Ac- tion. Health Affairs, 20, 2001, 6, 64-78.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4398

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Г. Чамова
Тракийски университет - Стара Загора

Ю. Маринова
Тракийски университет - Стара Загора

Б. Парашкевова
Тракийски университет - Стара Загора

Св. Димитрова
Тракийски университет - Стара Загора

Г. Петрова
Тракийски университет - Стара Загора

Font Size


|