Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Оценка и анализ на качеството в здравните дейности. Основни цели и етапи

T. Стоев

Abstract

Оценяването на качеството в здравеопазването се осъществява за нуждите на анализа и управлението с цел: - Да се добие ясна представа за равнището на качеството и да се разработи правилна политика и стратегия по качеството. Оценката на качеството представлява съпоставяне на фактическото равни- ще на качеството с установените норми и изисквания / стандарти, нормативи, и др. /, формиране на резултат и на тази база вземане на решение. Оценяването на качеството в здравеопазването е доста сложен процес, което се дължи на голямото разнообразие на факторите, влияещи върху качеството и на индивидуалния характер на здравния продукт. Съществен проблем при определяне равнището на качеството е изборът на критерии за оценката на качеството. Под критерий се разбира признакът, от гледна точка на който се оценява качеството. Въз основа на подбраните критерии за оценка на качес- твото следва да се установят следните индикатори за качеството и техните информационни носители. Индикаторите, това са специфичните признаци, които изразяват качеството на здравния продукт, например съвпадението на диагнозите, основателните жалби и др. Специфичните индикатори за ка- чеството са различни за отделните видове медицинска и стоматологична помощ.

Keywords

качество; оценяване; индикатори

Full Text


References

Борисов В., Здравна политика и мениджмънт, С., 1998, 150 с

Борисов В., Мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването, Г., 1997, 48 с.

Ново обществено здравеопазване. Под редакцията на проф. В. Борисов, проф. Ц. Воденичаров, доц. Зл. Глутникова, С., 1998

М. Маринов, Качество на медицинската помощ, В.Т. 1999

Димитров И., Социална медицина – избрани лекции. Пловдив. 2002 г.

И. Чобанлиева, А. Димова, Управление на ка- чеството в здравеопазването. МУ-Варна, 2004

Петрова Зл., и др., Качество в здравеопазване- то, Сф., 2008

Иванов Г., Медицинска квалитология, В.Т., 1999

Национална стратегия за осигуряване, контрол и постоянно подобряване на качеството на меди- цинските дейности, Сф., МЗ, 2002
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4399

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

T. Стоев
Medical University of Plovdiv

Font Size


|