Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Медицински одит, като възможност за управление на медицинския риск

Зл. Петрова

Abstract

В разработката са посочени резултати от различни научни изследвания за наличието и последствията от медицинските грешки или нежеланите сериозни инциденти по време на лечение. Освен това, раз- глеждат се основните причини, довели до тяхното допускане в лечебните заведения за болнична по- мощ, както и за липсата на система за тяхното отчитане у нас. Използван е методът за анализ на жалбите и сигналите, подадени от граждани и институции в ИАМО и извършените от длъжностните лица на институцията проверки в лечебните заведения за установяване на истинността им. Предста- вят се предложенията на ИАМО за дефиниране на „медицинска грешка` и на „лекарска грешка`. Предлагат се препоръките и изискванията на международни организации и институции, чиято цел е насочена към подпомагане на страните-членки за осъзнаване на значимостта на проблема и търсене на пътища за неговото решаване.Oпита и възможностите на ИАМО да разработи и въведе система за отчитане на медицинските грешки, като възможност за управление на медицинския риск.

Keywords

качество на медицинската помощ; медицински грешки; нежелани инциденти система за отчитане на медицинските грешки; класификация на сериозните събития; които изискват незабавна реакция за действие

Full Text


References

Илкова, Р. (2010). Лекарските грешки. Общес- тво и право. Бр. 6 и 7. Стр. 22-31, 71-77.

Славов, Св. (1990). Лекарски грешки и непред- пазливи лекарски престъпления. Стр. 13

Australian Council for Safety and Quality in Healthcare. (2001). Safety in Practice: Making Health Care Safer.

CIHI, Health Care in Canada 2004.

Council of Europe, (2006). Recommendations of the Committee of Ministers to member states on manage- ment of patient safety and prevention of adverse events in health care.

Gardner, J. Paul. G. Ross Baker, Peter

Norton and Adalsteinn D. Brown. (2002). Gov- ernments and Patient Safety in Australia, the United Kingdom and the United States: A Review of Policies, Institutional and Funding Frameworks, and Current Initiatives: Final Report.

Kohn, L. T., J. M. Corrigan and M. S. Donaldson, (2000). To Err is Human: Building a

Safer Health System. Washington, DC. National Academy Press.

Leape, L., (1994). Error in Medicine. The Journal of the American Medical Association. p. 1-10.

Millar, J., (2006). System Performance is the Real Problem.

Null, G., C. Dean, M. Feldman, D. Rasio, D. Smith, (2003). Death by Medicine.

Reason, J., (2000). Human Errors: models and man- agement. BMJ. 768-770.

WHO, Alliance for Patient Safety, (2005). WHO Draft Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning Systems.

WHO, Alliance for Patient Safety, (2005). A year of Living Less Dangerously. Progress Report.

WHO, A World Alliance for Safer Health Care, (2009). Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety. Final Technical Report.

EU Commission. Eurobarometer. (2006). Medical Errors.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4401

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

Зл. Петрова
Medical University of Varna

Font Size


|