Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Мотивационен профил на здравна организация

Б. Левтерова, Д. Димитрова

Abstract

Мотивацията е многопластов процес с различни по своята същност и дълбочина проявления. Според ек- спертната комисия по управление на човешките ресур- си към Световната здравна организация мотивацията на медицинските професионалисти включва: `... Дей- ности, които мобилизират и мотивират хората и това им позволява да развиват и постигнат задоволство в и чрез работа, насочена към постигането на целите на здравната организация `(СЗО, 1989) Въпреки засиления интерес не може да се говори за ця- лостно изясняване на мотивацията на служители и ме- ниджъри, особено за т.нар. `несъзнавана мотивация`, на процеса на мотивиране, на подходите към пробле- ма, на силната зависимост на мотивацията от ценнос- тната система като отражение на културните предпо- читания на човешките ресурси, както и на системата за мотивация в съвременната организация.
Мотивацията за работа определя количеството и ка- чеството на трудовото изпълнение на отделните слу- жители и е съществена предпоставка за ефективността на дадена организация.Чрез мотивацията на служите- лите се постига по-бързо и с по-малко ресурси положителен ефект в тяхната работа (1).

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4403

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Б. Левтерова
Medical University, Plovdiv, Bulgaria

Д. Димитрова
Medical University, Plovdiv, Bulgaria

Font Size


|