Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Влияние на мотивационни фактори върху удовлетвореността от дейността при лекари

С. Цветкова, П. Христова, M. Kарчева, С. Милева

Abstract

Проучването на мотивационната сфера е все по-притегателна област за изследване в контекста на съвременните изисквания на мениджмънта. За съжаление, проучванията в тази насока в здравеопаз- ната система са недостатъчни и спорадични. Материалът цели да се открият взаимовръзките между мотивационните фактори и удовлетвореността от полагания труд при медици от специалностите: психиатрия, неврология и обща медицина. В анкетно проучване са обхванати 75 лекари. Коментарите и анализите са върху резултатите от свободно структурирана анкета с 21 айтема. За обработка на дан- ните са използвани MSExcel и StatGrafics. Проучването доказа наличие на различия между трите це- леви групи, което позволява извеждането на изводи, насочени към практиката. Един от наложилите се изводи определя като водещи мотивационните фактори: повишаването на заплатата, условията на труд и потребността от по-големи правомощия и за трите групи анкетирани лица, но с различна сте- пен на влияние върху удовлетвореността от дейността.


Keywords

мотивация; мотивационни фактори; удовлетвореност от дейността

Full Text


References

Андреева Г., Социална психология. Христома- тия. Дилок., С., 2001.

Бардов И., Психологически възгледи за личнос- тта. Кота. С., 2001, 121-124.

Джонев С., Социална психология. Софи Р. С. 1996, 2, 241-247.

Ильин Е. П., Мотивация и мотивы. Питер, 2006, 46-62.

Крылов А., Психология. Проспект, М., 2004., 589-595.

Маслоу Е., Мотивация и личност, С., 2001.

Милър У., С. Ролник, Мотивационно интервю- иране, ЛИК, С., 2010.

Паунов М., Трудова мотивация, С., 2009.

Цветкова С., Анализ на открити корелационни зависимост при проучване на мотивационната

сфера у студенти. Сборник. Национален конгрес по психология. Изток – Запад. С., 2008, 345-352.

Цветкова С., П. Христова., Влияние на ендо- генни фактори върху мотивацията за постижение при работещи студенти. Сборник. Национален конгрес по психология. Изток – Запад, С., 2008, 353-358.

Цветкова С., Влияние на когнитивните предпос- тавки за успех върху мотивацията за постижение и самооценката при студенти, Сборник. НСА, С., 2008.

Цветкова С., Мотивацията за постижение при студенти в контекста на поведенческия избор. Сборник. Юбилейна научна сесия. НВУ, 2008, 497-503

Цветкова С., П. Христова, Мотивацията за ус- пех като диспозиция на личността при студенти и лица, работещи в сферата на социалните услуги, Сборник Юбилейна научна конференция, ФОЗ, МУ Плевен, 2010

Цветкова С., SWOT-анализ на мотивацията за постижение. Приложна психология и социална практика. Черноризец Храбър, В., 2009, 302-313.

Файзулаев А., Мотивационная саморегуляция личности, Ташкент, 1987.

Baron R., D. Byrne, B. Johnson., Exploring So- cial Psychology. Allyn and Bacon, NY, 2003.

Bischof N., 0-berlegungen zur Architektur der Moti- vation, В., 2001.

Figner B. & Grasmhck, Entwicklung eines computergestiitzten Fragebogens zur Erhebung von Motivkennwerten. Lizentiatsarbeit. Ziirich: Psychlogisches Institut der Universitat, 1999.

Franken R., Human motivation. Wadsworth/Tompson learning, 2002, 248-251.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4404

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

С. Цветкова
Medical University of Pleven

П. Христова
Medical University of Pleven

M. Kарчева
Medical University of Pleven

С. Милева
Medical University of Pleven

Font Size


|