Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Информационните технологии - фактор в дейността на настоящите и бъдещи професионалисти по здравни грижи

В. Aтанасова

Abstract

В съвременното здравеопазване високо качество на здравните грижи и услуги се постига не само чрез медицинската наука, a и чрез пълноценна употреба на информационните и комуникационни техноло- гии (ИКТ). Сестринската практика е информационно-интензивна - възстановяването на пациентите пряко зависи от придобиването и документирането на здравни данни; обмен на клинична информа- ция между здравните специалисти; достъп до медицинска литература; избор на диагностични проце- дури; тълкуване на резултати от лабораторни и клинични изследвания. Модерното сестринство комбинира сестринските знания и умения с технологичните възможности.

Keywords

Информационни технологии; медицински сестри; акушерки; здравни грижи; образование; обучение

Full Text


References

Мирчева И,. Медицинска информатика (избрани теми), Медицински университет – Варна, 2001,

-во издание. ISBN 954-9685-15-2

Hационална здравна стратегия 2008-2013 година. (http://www.mh.government.bg/Arti- cles.aspx?lang=bg-BG&pageid=419)

Павлова С., Потребност на пациентите от здрав- но обучение (пълен доклад), направление „Спе- циална педагогика и пихология”. 25 год. педагогически факултет - ШУ. Научно-практичес- ка конференция с международно участие – „Ино- вации в образованието”, 04-07 юни 2010г.; ДИПКУ–Варна. Сборник с доклади „Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, Педагогически факултет; ISBN 978-954-400-298-5; Печат ФАБЕР – В. Търново 2010г.; стр. 523-528.

Стратегия за внедряване на електронно здравео- пазване в България (2006). (http://www.mh.govern- ment.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=419)

Chaudhry B, Wang J, Wu S st al., Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care. Ann In- tern Med. 2006 May 16;144(10):742-52. (http://www.annals.org/content/144/10/742.full)

Greiner, A. C, Knebel, E. Editors. Committee on the Health Professions Education Summit. Health Professions Education: A Bridge to Quality. 2003. p.

Washington, DC: National Academy Press. (http://www.nap.edu/books/0309087236/html/)

J. H. van Bemmel (Editor), M. A. (Eds.)

Musen, J. C. Helder, Mark A. Musen. Chapter

Nursing Information Systems. In: Handbook of Medical Informatics. 1st ed. Heidelberg/New York: Springer-Verlag. 1997. pp. 219-226.

Shekelle PG, Morton SC, Keeler EB. Costs and benefits of health information technology. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2006 Apr;(132):1-71.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4408

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

В. Aтанасова

Font Size


|