Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Предимства и недостатъци за въвеждане на единна информационна система за обработка на бази данни и създаване на електронни досиета на пациентите в специализираната извънболнична медицинска помощ - мнението на здравните работници

M. Aтанасова

Abstract

Стартиралата преди 20 години здравна реформа поста- ви лечебните заведения в конкурентна среда, в която те трябва не само да оцеляват, но и да се развиват, предос- тавяйки най-добра грижа на своите пациенти. Това е иманентно свързано с необходимостта от компютъри- зиране на документацията и създаване на информаци- онни системи в лечебните заведения, които да улеснят документооборота и чрез създадените електронни доси- ета на пациентите да подобрят тяхното обслужване.

Осъзнаването на тази необходимост се изрази в изис- кването, което Националната здравноосигурителна ка- са (НЗОК) въведе през 2007г. за електронно отчитане на медицинската дейност и лабораториите за лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и пос- ледвалото изискване за въвеждане на задължителен електронен формат (XML) и електронен подпис за ра- бота и отчитане на изпълнителите, считано от 1 март 2008 година, паралелно с изграждането и въвеждането на интегрираната информационна система на НЗОК.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4412

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

M. Aтанасова
ДКЦ І `Света Клементина - Варна` ЕООД

Font Size


|