Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Устройство, рехабилитация и интеграция на деца в обществото от дневен център за рехабилитация и психотерапия на деца от 0 до 6 години към дом за медико - социални грижи за деца - гр. Варна

T. Цветкова, Ст. Павлова, K. Генова

Abstract

Децата с увреждания имат същите права като всички други деца. Те трябва да могат да учат, да игра- ят, да живеят като всяко друго дете. Децата с увреждания трябва да участват при вземането на реше- ния за техния собствен живот, a не другите да решават вместо тях.Когато пречките и дискриминацията бъдат отстранени, всички ще спечелят - не само децата с увреждания.

Обучението чрез малки групи е философия на обучението, която в момента се прилага в множество различни сфери като обучението сред природата, организационното развитие, студентските практи- ки и обучаване в конкретна дейност.


Keywords

дете; увреждане; интеграция; обучение; рехабилитация

Full Text


References

Ивайло, П. - статии в сп. ,"Специална педагогика'' и сп. ,"Педагогика'' - 1995г.; 1996г.; 2000г., София

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца(Приета с ПМС №256 от 07.11.2003г. обн., ДВ,бр. 102 от 21.11.2003г.)

Наредба №4 от 16.03.1999г. за условията и реда за извършване на социални услуги(обн., ДВ,бр. 29 от 30.03.1999г., попр., бр. 54 от 15.06.1999г. кн. 4/99г., стр.342 т.11, р.2, №562)

Наредба № 6 от 19.08.2002 г. на Министерството на образованието и науката

Национален план за интеграция на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета

Радулов, В.-,"Децата със специални педагогически нужди в училището и обществото''-1996г., Бургас

Ставрева, П.; Арнаудова, Р.- статии в

сп.,"Специална педагогика"-1998г.; 2000г., София
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4413

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

T. Цветкова
Medical University of Varna, факултет `Обществено здравеопазване`, катедра `Здравни грижи`

Ст. Павлова
Medical University of Varna, факултет `Обществено здравеопазване`, катедра `Здравни грижи`

K. Генова
Medical University of Varna, факултет `Обществено здравеопазване`, катедра `Здравни грижи`

Font Size


|