Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Социализиращо влияние на междуличностното общуване

T. Стоев, Б. Tорньова

Abstract

Социализацията е сложен процес на общуване в съвременните условия на живот. Тя е отражение на социалните взаимоотношения в развитието на човека и се свързва с индивидуалните потребности и пътищата за тяхното удовлетворяване. Като категория с определено съдържание и функционалност, тя има специфични акценти, които особено са значими за персонализацията и реализацията на чове- ка в теорията. Процесът на социализацията се свързва с възприемането на нарастващ и диференци- ран брой роли, чрез които човека възприема нормите и ценностите на обществото, така, че да станат цели и мотивиращи сили на собственото му действие. Динамиката на междуличностното общуване е източник на всекидневният стил на живот на отделният човек и върху тази основа са определени три- те стадия на индивидуалната социализация: - до трудов, трудов и след трудов, всеки от които има спе- цифични характеристики.


Keywords

социализация; междуличностно общуване; социална среда и роли

Full Text


References

Андреева Г., Социална психология, С., 1996

Бодалев А., Формирование о другом личность, Л, 1998

Йолов Г., Градев Д., Общуването, Воен. Изд. С., 1986

Лисина М., Същност на общуването, Москва, 1999

Михайлов Ст., Обществото като система, С., 2002

Николов Л., Структурите на човешките дейности, С., 1992

Ошавков Ж., Социологията като наука, С., 1995
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4414

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

T. Стоев
Medical University of Plovdiv

Б. Tорньова
Medical University of Plovdiv

Font Size


|