Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Роля и функции на акушерката при получаване на информирано съгласие от пациентките в родилна зала

С. Павлова, В. Димитрова

Abstract

Информираното съгласие е процес на непрекъснат обмен на информация между медицинските специ- алисти и пациента. За съвременната акушерка, процесът на получаване на информирано съгласие е средство за поддържане на непрекъсната комуникация с пациента, a не просто задължение свързано с медицинската документация. Ефективния обмен на информацията, в някои от случаите се препят- ства от различни фактори - медицинска некомпетентност на пациента, липсата на време, поради мно- жеството работни ангажименти на акушерката и т.н. Информираните пациенти са мотивирани, активно участват в лечението си и имат по-добра адаптация към новите условия на живот. Ясно осъз- натата роля и функция на акушерката в родилна зала при получаване на информирано съгласие е в унисон със стремежа на пациентите да бъдат още по-информирани и желанието им да участват при вземане на решения, свързани с тях при престоят им в лечебното заведение.


Keywords

информирано съгласие; акушерки; родилки

Full Text


References

Атанасова В., Информационни технологии в здра- веопазването(пълен доклад), Сборник с доклади

„Иновации в образованието”, ШУ „Еп. К. Прес- лавски”, Печат ФАБЕР – В. Търново 2010г., 677-681.

Балканска П., За умението да общуваме с пациен- та, сп. Сестринско дело, 2009, 3, 26-30.

Грънчарова Г., С. Александрова, А. Велкова, Ме- дицинска етика, Издателски комплекс на

ВМИ-Плевен, 2001, 85-99.

Димитрова Е., Я. Цветанова, Н. Тодорова, Паци- ентите за комуникативните умения на обгрижва- щите ги медицински сестри в болничната медицинска помощ, сп. Сестринско дело, 2009, 3, 15-18.

Димитрова Св., Д. Комсийска, В Стоянов.,Паци- ентите за болничното информирано съгласие, сп. Здравни грижи, 2006, 4, 18-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4416

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

С. Павлова
Medical University of Varna

В. Димитрова
Medical University of Varna

Font Size


|