Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Обучение по зъботехника в българия - ретроспекция и настояще

M. Варнева

Abstract

Обучението по зъботехника в България, като специал- ност придобивана в държавно учебно заведение, води началото си от далечната 1942 г., когато с Указ 32 на Цар Борис ІІІ се променя Закона за народното просве- щение и се създават три нови катедри към Медицин- ски факултет - София: „Консервативно зъболечение`,

„Оперативно зъболечение с Ортодонтия` и „Зъботех- ника`. Така се оформя отдел по `Зъболекарство` с пръв ръководител проф. д-р Славчо Давидов.

Поради нарастване нуждите на страната и население- то от зъботехническо обслужване през 1974 г. започва обучение по зъботехника в Обединените медицински училища в Пловдив и Варна.

Зъботехникът е специалист с медицинско образова- ние, който в екип с денталния лекар се грижи за зъбно- то здраве на пациентите, като изработва снемаеми и неснемаеми зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и шини.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4420

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

M. Варнева
Медицински колеж - Варна

Font Size


|