Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Възможност за повишаване качеството на здравните грижи чрез прилагане на адаптиран vips модел на сестринска документация

С. Борисова

Abstract

Моделът VIPS за документация на извършените сес- тринските грижи е научно разработен и публикуван през 1991 г. в Швеция (5). Той е приложен с цел подпо- магане в систематизирането на документация относно извършените сестрински грижи и насърчаване на ин- дивидуалния подход при работа с пациентите. Ключо- вите думи (според шведския правопис) на модела VIPS намират приложение във всяка една област от сестринските грижи (3):

  • Благополучие - Valbefinnande
  • Уважение към личността на болния - Integritet
  • Профилактика - Prevention
  • Безопасност - Sakerhet

Удовлетвореността на болния от процеса на оказване на грижи може да се разглежда като една от страната на всяко ключово понятие като има благополучие, ува- жение към личността на болния, профилактика и безо- пасност. Разработването на общи понятия и термини в сестринската практика е от съществено значение за ефективното използване на сестринските инфорамци- онни системи (4). Философията на VIPS модела включва (5):

  • Отчитане на потребностите, ценностите и чувствата на болния приспособявайки се към болестта и влошеното здравословно състояние;
  • Прилагане на всички усилия от страна на медицинските сестри оказващи грижи, за да се гарантира оптимален комфорт на болния;
  • Определяне на цели и планиране на сестринските намеси съвместно с пациента, за да се обезпечат индивидуалните грижи за болния;
  • Предоставяне на сестрински грижи с високо качество, основани на науката и практическия опит.

Keywords

здравни грижи;VIPS модел на сестринска документация; медицинска сестра;сестрински процес

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4422

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

С. Борисова

Font Size


|