Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Необходимост от въвеждане на критерии за регистрация и отчет на дейностите извършени от медицинската сестра

С. Борисова

Abstract

С развитието на медицината, нараства значението на здравнтите грижи свързани с непрекъснато подобрява- не и увеличаване на ролята на медицинската сестра при тяхното предоставяне. Според СЗО, медицинските сестри имат реален потенциал да отговорят на нарас- тващите нужди на населението при оказване на дос- тъпни и качествени здравни грижи (6). В съответствие с препоръките дадени от СЗО, качеството на грижи, трябва да бъде гарантирано с оглед на сигурносттаа, достъпността, оптималността и удовлетвореността на пациента (8).

Обективната оценка на цялостното състояние на паци- ента, дава възможност на медицинската сестра правил- но да планира и предвиди действията си по отношение на възстановяване на неговата автономност. Въвежда- нето на сестринска документация, в която точно и ясно медицинската сестра да отразява оказаните сестрин- ските грижи е необходимост, широко застъпена в тео- рията, докато в практиката се налага да се разработят критерии и да се проучат възможностите, нагласите и готовността на сестринското общество за нейното при- ложение (3).

Правилната последователност на оказаните сестрински действия, зависят от професионалната компетентност, умението за прилагане на сестрински процес и изграде- ната обстановка на доверие. Въвеждането на сестринска документация в практиката на медицинската сестра ще даде възможност за правилното определяне, извършва- не и оценяване на положените грижи. Сестринската до- кументация ще отразява динамиката в състоянието на пациента, както и ще осигури приемственост и пос- ледователност в оказваните грижи (2).


Keywords

сестринска грижа; сестринска документация; контрол; качество; иновация

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4423

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

С. Борисова
Medical University of Varna

Font Size


|