Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Актуални проблеми на обучението по здравни грижи на медицински сестри

И. Стамболова, M. Димитрова, П. Бикова

Abstract

Технологичният напредък в медицината и здравните грижи изисква адекватно развитие на обучението на медицински кадри. Медицинските сестри, които нав- лизат в здравеопазната система, както и тези, които ве- че практикуват могат да подържат високо качество на дейността си чрез качествено обучение и образование. В процеса на обучение по сестрински грижи, медицин- ските сестри получават необходимият минимум от зна- ния и умения за работа в бъдещата си трудова дейност. Усвоените комуникационни умения и теоретична под- готовка по здравни грижи, психология, етика, педагоги- ка, клинични дисциплини и други са база за успешна професионална реализация. Въпреки трудностите, ня- кои стари традиционни практики и организационни специфики в здравеопазването сътрудничеството меж- ду професионалистите по здравни грижи и лекарите има своето непрекъснато и вече европейско развитие. Професията на медицинската сестра се отнася към ре- гулираните професии за които в страните от ЕС са приети единни стандарти.

От 2005 г. обучението на медицинските сестри се про- вежда във факултети и филиали на висши училища, които са акредитирани академични структури. Законо- во регламентираните държавни изисквания по тази специалност гарантират качеството на това четири го- дишно обучение, a медицинските сестри се дипломи- рат с образователно -квалификационна степен `бака- лавър` в направление `Здравни грижи`.

Модели, основани на потребности дават възможност за осъществяване на връзка между обществените пот- ребности от здравни грижи и обучението на специа- листи в тази сфера. Подготовката на кадри, чиито зна- ния и компетенции са свързани с пазара на труда, както у нас, така и в страните от ЕС са визирани в стратегия `Европа 2020`за висшето образование. Тя налага обу- чение, базирано на компетенции с приоритет на про- фесионалното и продължаващото обучение (7). Въз основа на компетенциите на медицинските сестри, придобити в обучението са определени и дейностите, които те могат самостоятелно и съвместно с лекар да извършват (5).


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4424

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

И. Стамболова
ФОЗ МУ София

M. Димитрова
ФОЗ МУ София

П. Бикова
ФОЗ МУ София

Font Size


|