Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Социален статус на медицинската сестра

Ж. Рангелова, K. Докова

Abstract

Сестринската професия има ключово значение за функционирането на здравната система и качеството на предоставяните здравни услуги. Тревожните факти за недостиг на медицински сестри на- сочват към необходимостта от оценка на статуса и професионалната удовлетвореност на медицинските сестри в България. Материал и методи: През 2010 г. е проведено анкетно проучване сред 166 медицин- ски сестри от Североизточна България. Събрана е информация относно самооценката на сестрите за статуса на тяхната професия и за основните фактори, които го повлияват: Материална осигуреност; Възможности за професионална реализация и развитие; удовлетвореност от труда. Данните са обрабо- тени с SPSS 12.01. Използвани са описателни статистически методи. Резултати: Повече от 90% от меди- цинските сестри работят в болнични лечебни заведения, като 44% са със стаж повече от 20 г. Средната им възраст е 44 г (от 23 до 63 г.). Напълно удовлетворени от професията си са 29% от анкетираните, a 56% са удовлетворени отчасти. Готовност да повторят избора на професия заявяват 46% от медицин- ските сестри. Мястото на медицинската сестра в социалната стълба между богатство (1) и бедност(10) е определено като 7.8. Основният източник на неудовлетвореност на медицинските сестри е несъответ- ствието между професионалното претоварване (средното ниво на стрес в работата е оценено на 8.4 по де- сетобална система) и ниско материално възнаграждение и недобро оборудване на работното място.


Keywords

социален статус; медицинска сестра; професионална удовлетвореност

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4425

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Ж. Рангелова

K. Докова
Medical University of Varna

Font Size


|