Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Нагласи на студентите медицински сестри за научноизследователска работа

Kр. Стамова, K. Tодорова

Abstract

Научноизследователската и развойна дейност, особено в областта на новите технологии, e ключът към бъдещия икономически растеж и създаването на нови работни места. ЕС има амбицията да стане най-динамичната световна икономика, основана на знанието. Това предполага големи ин- вестиции в научноизследователската дейност, която е източник на нови знания, както и в образова- нието и обучението, които дават на хората достъп до тези нови знания. Къде сме ние и готови ли сме да отговорим на предизвикателствата на съвремието. Целта на настоящото проучване бе да се изследват нагласите на студентите медицински сестри за провеждане на научноизследователска работа.

Материал и методика: Анкетирани са 38 първокурсници от специалността `медицинска сестра`, при- ети в Медицински унивеститет `Професор д-р Параскев Стоянов`- гр.Варна за учебната 2010/2011 го- дина. Проучването е проведено в периода 20-21 април 2011г. Приложен е анкетен метод (пряка групова анонимна анкета), анализ на литературни източници, документален метод. Данните са обра- ботени чрез статистически и графичен анализ.

Резултати: Резултатите от проведеното проучване показват, че на половината от анкетираните е предлагана информация и възможност да участват в научноизследователска работа. Половината от първокурсниците са склони да участват в такова начинание, като за основен мотив повечето съобща- ват удоволствието от общуване с хората и възможността да научат нови гледни точки по изследван проблем. Студентите заявяват, че срещат подкрепа от страна на своите преподаватели, относно инте- ресите си в това отношение. Интерес за изследване сред анкетираните представляват области като ра- ционално хранене, двигателна активност, психология, мотивация за учене, Философия и теоретични основи на сестринската практика, нововъведения в практиката и обучението.

Обсъждане: Бъдещите специалисти по здрани грижи имат желание и енергия, които да използват в из- следването на научни проблеми в предпочитани от тях области не само в медицината. Те имат подкре- пата на своите преподаватели, които им предоставят възможност за стабилни първи крачки в изпълнената с предизвикателства научноизследователска работа.


Keywords

възможности; научно-изследователска работа; студенти медицински сестри; сфери

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4428

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Kр. Стамова
Medical University of Varna

K. Tодорова
Medical University of Varna

Font Size


|