Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Мотивация за избор на професията медицинска сестра

Kр. Стамова

Abstract

В цял свят потребността от медицински сестри нараства, но в България ситуацията е кри- зисна. Националната здравна стратегия 2007-2012г. констатира факта за недостатъчността на меди- цинските сестри и набеляза няколко стратегически цели за справяне с проблема. Целта на настоящото проучване бе да се проучат и сравнят мотивите за избор на професията `медицинска сес- тра` на студентите първи курс в Медицински унивеститет `Професор д-р Параскев Стоянов`- гр.Вар- на. за последните три учебни години - 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011.

Материал и методика: Анкетираните студенти първокурсници за послените три учебни години са: за учебната 2008/2009г - 24, за учебната 2009/2010г - 57 и за последната 2010/2011 - 38, приети в специал- ността `медицинска сестра`, в Медицински унивеститет `Професор д-р Параскев Стоянов`- гр.Варна. Проучванията са проведени съответно през септември 2008г., септември 2009г и септември 2010г. При- ложен е анкетен метод (пряка групова анонимна анкета), анализ на литературни източници, сравните- лен анализ, документален метод. Данните са обработени чрез статистически и графичен анализ.

Резултати: Мотивите за избор на професията `медицинска сестра` през последните три учебни годи- ни са се запазили едни и същи за първокурсниците, с малки колебания. Като основни се посочват: личното желание за това, завършването на специалност, която ще даде възможност за реализация в чужбина и неприемането на част от анкетираните в желаната от тях специалност. Независимо от раз- личните мотиви за кандидатстване, причините за избор да се обучават анкетираните в Медицински универсистет Варна остават едни и същи и в процентно отношение в трите изследвани от нас години. Най-често посочвана е причината: този Университет ме привлича с високото ниво на преподаване. Запазил се е високият процент на тези, които имат представа за професията на медицинската сестра. За последните три години не се е изменило мнението на първокурсниците относно качествата, които според тях трябва да притежава медицинската сестра. Най-често изброявани са: „милосърдност`,

„професионализъм`, „отговорност`, „всеотдайност` и „комуникативност`.

Обсъждане: Независимо от намаляващия брой медицински сестри у нас все още има мотивирани мла- ди хора да упражняват хуманната профессия, пред която стоят различни предизвикателства и се пос- тавят все по-високи цели. Бъдещите бакалаври имат новото виждане и показват готовност за новото мислене в съсловието.


Keywords

медицинска сестра; мотивация; първокурсници; студенти; учебна година

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4429

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

Kр. Стамова

Font Size


|