Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Източници на стрес при студентите от първи курс - специалност „медицинска сестра` в медицински университет - Варна

A. Георгиева, Цв. Димитрова

Abstract

Висшето образование поставя пред студентите по-големи изисквания към техните психофизи- чески сили и адаптивни възможности за приемане на учебно натоварване. Това води до появата на различни по характер и интензитет реакции на стрес. Цел: Да се изследва мнението на студентите ме- дицински сестри от първи курс, относно източниците на стрес, по време на адаптацията им към обуче- нието в Медицински университет-Варна. Материали и методи: Анализ на литературни източници и анкетен метод. Изследвано е мнението на 37 студенти от първи курс, специалност „Медицинска сес- тра` в Медицински университет- Варна чрез пряка групова анонимна анкета. Изследването е прове- дено през април 2011 г. Резултати и обсъждане: Повече от половината анкетирани изпитват тревожност и несигурност, свързани с подготовката и справянето с учебните задължения. Основни из- точници на стрес за повечето от студентите медицински сестри са изпитите, неувереността им при ус- вояването на манипулациите, голямата по обем информация и недостатъчното време за почивка. Основните проблеми за близо две трети от анкетираните, вследствие на трудностите, пред които са из- правени, са умората и недоспиването, a половината изпитват нервност. Респондентите използват раз- лични техники за справяне със стреса - болшинството от тях прилагат музикотерапия, повече от половината релаксират чрез разходки сред природата и контактуват с любими и значими хора. Зак- лючение: Ранното откриване на източниците на стрес при студентите медицински сестри, още в пър- ви курс и изграждането на адекватни стратегии за справяне с проблемите е важна предпоставка за успешното усвояване на новите знания и формиране на професионални компетенции, необходими за успешна професионална реализация.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4431

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

A. Георгиева

Цв. Димитрова

Font Size


|