Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Нагласи на медицинските сестри за непрекъснато обучение, насочено към ефективно осъществяване на процеса на информираното съгласие на пациентите

A. Георгиева

Abstract

Непрекъснатите реформи в здравеопазването, напредъка на медицинската наука и практика, привличането на пациентите като активни участници в процеса на грижи и лечение, поставят пред здравните професионалисти необходимостта от непрекъснато обучение и професионално усъвършен- стване. Цел: Да се проучи мнението и нагласите на дипломантите и медицинските сестри за непрекъс- нато обучение, насочено към ефективно осъществяване на процеса на информираното съгласие на пациентите.

Материал и методи: Приложен е анализ на литературни източници, документален и анкетен ме- тод(пряка групова анонимна анкета). Изследвано е мнението на 65 дипломанти от специалност ‘` Ме- дицинска сестра`` към МУ - Варна и 80 медицински сестри, работещи в акредитирани МБАЛ, утвърдени за учебни бази към МУ- Варна, в периода юни 2010- април 2011 г. Резултати и обсъждане: Болшинството от анкетираните дипломанти и медицински сестри потвърждават с отговорите си зна- чимостта на информираното съгласие за привличане на пациентите като активни участници в проце- са на грижи и лечение. Повече от половината от респондентите оценяват придобитите от тях в базовото обучение знания и умения, свързани с информираното съгласие, като много добри. По-голя- мата част от бъдещите и практикуващите в момента медицински сестри изразяват нагласи постоянно да се обучават и развиват като професионалисти по въпросите, свързани с ефективността на процеса на информираното съгласие. Заключение: Медицинските сестри осъзнават необходимостта от непре- къснато обучение, насочено към ефективно осъществяване на процеса на информираното съгласие на пациентите, с оглед привличане на пациентите като активни участници в процеса на грижи и лечение и оказване на висококачествени, ефективни и достъпни здравни грижи.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4432

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

A. Георгиева

Font Size


|