Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Video-assisted talk pleurodesis for the improvement of quality of life in patients with malignant pleural effusions: self experience study

I. Novakov, N. Mateva

Abstract

Лечението на малигнените плеврални изливи е палиативно и има за цел да подобри качеството на живот на пациентите. Цел: Целта на настоящото проучване е да оцени възможностите на талковата плевродеза, осъществена под торакоскопски контрол, за повлияване качеството на живот при пациенти с малигнени плеврални изливи. Maтериал и Методи: Проучването е осъществено при

98 пациента с малигнени плеврални изливи [(жени-45; средна възраст - 68,7 години(SD-16,4)]. Видеоасистиран торакоскопски дренаж, с талкова плевродеза в края на интервенцията са прилагани като процедура за повлияване на малигнените плеврални изливи. Функционалната активност на пациентите и качеството им на живот са оценявани преди дренажната процедура и един месец след нея, чрез индекса на Карнофски и визуална аналогова скала определяща силата на торакалната болка. Резултати: Преди дренажната процедура средната стойност на индексът на Карнофски е 52,5% (SD-4,8%), a силата на гръдната болка е оценявана от пациентите на 71,6 mm (SD-6,8 mm). При контролния преглед, един месец след дренажната процедура, индексът на Карнофски е определен на 65,6% (SD- 5,2 %), a силата на болката е оценена на 46,2 mm (SD-9,3 mm) [p < 0,05]. Изводи: Резултатите от проучването показват, че видео-асистираната талкова плевродеза води до добра палиация при пациенти с малигнени плеврални изливи. Проучването демонстира, че видео-асистираната талкова плевродеза постига главната терапевтична цел при пациенти с малигнени плеврални изливи: подобряване качеството им на живот.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4435

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

I. Novakov

N. Mateva

Font Size


|