Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Антибиотична профилактика на инфекциите на оперативното място - някои последни указания

Д. Дамянов

Abstract

Осигуряването на безопасност за всеки, който е в кон- такт с лечебените заведения: пациен ти, посетители, песрсонал, е едно от най-важните предизвикателства пред системата на здра- веопазване в наши дни. Безо- пасността на пациентите по дефиниция е по-тясно по- нятие от качеството на медицинските грижи, но тя е в основата на всяка висококачествена система на здраве- опазване. Безопасността на пациентите е дефинирана от СЗО като предпазване на па- циента от ненужна или потенциална вреда, свързана с предоставянето на ме- дицински грижи. Нежеланото събитие е инцидент, който причинява вреда на пациента.

Сред най-разпространените нежелани събития са: ин- фекциите, свързани с медицинското обслужване, съ- битията, свързани с медикаменти и усложненията по време на или след хирур гични интервенции. Въпреки напредъка в оперативните техники, познания за пато- генезата на раневите инфекци и повсеместното въвеж- дане на антибиотична профилактика, постопера- тив- ните хирургични инфекции, т.нар. инфекции на хирур- гичното място (ИХМ), продължават да бъдат главен източник на заболяемост и смъртност при пациенти, претърпели хирургични интервенции.

Инфекциите на хирургичното място, по-рано нарича- ни хирургични раневи инфекции, са много сериозни усложнения след хирургични интервенции, имащи за резултат висока заболя- емост, смъртност и утежнява- не разходите по лечението.И мат огромно въздействие върху изхода от оперативната интервенция.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4436

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

Д. Дамянов

Font Size


|