Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Основни етични измерения на авторството в биомедицинската публикационна практика

A. Kерековска, Н. Ушева

Abstract

Публикационната почтенност и нарушенията на етични норми при публикуване на научни резултати са тема с нарастваща популярност сред световната биомедицинска общност. Комплексният и колективен характер на съвременните биомедицински изследвания и неимоверното нарастване на обе- ма научни публикации в условия на силна конкуренция и натиск в академичните среди превръщат етичните нарушения свързани с авторството в значим елемент на публикационната научна етика и ак- туален за международната научна общност проблем. В България, етичната регулация на авторството в научно-изследователската публикационна практика е неглижиран и нерешен проблем. Целта е да се идентифицират основните нарушения на етичните норми свързани с авторството при публикуване на научни резултати от биомедицински изследвания; да се очертаят съвременни международни ръковод- ства и стандарти в тази област и се изведат препоръки за насърчаване на добра авторска практика в на- учно-изследователската публикационна дейност у нас. Материал и методи: Осъществен е преглед и съдържателен анализ на международни документи и стандарти в научноизследователската и редакци- онна практика, както и на български и международни публикации в областта на публикационната ети- ка и авторството в биомедицицинските научни изследвания. Резултати и обсъждане: Представени са основните етични аспекти на авторството в биомедицинската публикационна практика. Като най-чес- ти нарушения се идентифицират: приписване на съавторство на лице без реално творческо участие, присвояване на авторство върху съавторско произведение, изключване от заслужено съавторство при отказване на дължимо признание за принос. Липсата на общовалидни и задължаващи стандарти за доб- ра научна публикационна практика и на единни критерии и правила регулиращи въпросите на автор- ството, както и количествено ориентираната система за оценка на научните постижения са фактори, обуславящи нарушенията и тяхното неглижиране от българската научна общност. Осъществен е прег- лед на съвременни ръководства, международни критерии и етични изисквания към авторството в на- учната публикация и са изведени препоръки за насърчаване на добрата авторска практика в биомедицинската публикационна дейност в България. Заключение: Подобряването на качеството на българската наука изисква повишаване на чувствителността към етичните нарушения в публикацион- ната и авторска практика. Запознаването със съвременните етични изисквания към авторството в био- медицинските публикации, разработването на общи правила на публикационната научна етика и законодателното им регламентиране, приемането на стандарти за добра авторска практика и въвежда- нето на единни критерии за признаване на авторски заслуги, предприемането на промени в системата за оценка на научните постижения и утвърждаването на авторска политика от научните списания са належаща задача пред българската научна общност.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4439

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

A. Kерековска
Medical University of Varna

Н. Ушева
Факултет Обществено здравеопазване, Medical University of Varna

Font Size


|