Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Роля, предизвикателства и перспективи пред дейността на местните комисии по етика на научните изследвания - на база опита на кени към МУ-Варна

A. Kерековска

Abstract

В съвременния контекст на нарастващи изисквания за етична регулация на научните из- следвания върху хора и променящо се законодателство за развитие на академичния състав и организа- цията на научните изследвания е налице потребност от оптимизиране на дейността на местните комисии по етика към висшите медицински училища. Целта на настоящата разработка е да се предста- ви ролята на местните комисии по етика на научните изследвания и на база опита на Комисията по ети- ка на научните изследвания (КЕНИ) към МУ-Варна - да се идентифицират основните предизвикателства и се очертаят перспективите за оптимизиране на дейността за постигане на добра научно-изследователска практика. Материал и методи: Преглед на нормативни документи, регламен- тиращи статута и дейността на местните комисии по етика към висшите медицински училища; крити- чен анализ на опита на КЕНИ към МУ-Варна. Резултати и обсъждане: Обобщени са функциите на местните комисии по етика на научните изследвания и е представена ролята им - преди, по време и след приключване на научните изследвания. Идентифицирани са основните предизвикателства пред дей- ността на Комисията по етика на научните изследвания към МУ-Варна: липсата на ясна национална нормативна регламентация на статута и дейността; липса на реално функциониращ национален кон- султативен орган за методично ръководство; недостатъчна популяризация сред академичния състав и пренебрегване на изискването за получаване на разрешение за стартиране на научно изследване; огра- ничени възможности за систематична подготовка и обучение на членовете на комисията; недостатъчно сътрудничество със сродните комисии към другите медицински училища; недостатъчен акцент върху консултативната и обучителна дейност за подобряване на уменията на изследователските екипи за ре- шаване на етичните дилеми в научно-изследователската практика. Като приоритетни насоки за опти- мизиране на дейността на комисията по етика са очертани: изграждане на мрежа за сътрудничеството със сродните комисии - форум за обмяна на опит, формулиране на общи проблеми и разработване на единни правила за добра изследователска практика; разширяване на усилията за популяризиране на дейността на комисията сред академичния състав; въвеждането на регистър на провежданите в МУ-Варна научни изследвания; разгръщане на консултативната и обучителна дейност на комисията и засилване на текущия надзор над одобрените научни изследвания. Заключение: Нарастващата значи- мост на местните комисии по етика на научните изследвания върху хора налага необходимостта от по- пуляризиране, оптимизиране и синхронизиране на дейността им с цел постигане на добра научно-изследователска практика, както на институционално, така и на общонационално ниво.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v43i0.4440

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

A. Kерековска

Font Size


|