Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

THE PROBLEM OF PHAGOCYTIC ACTIVITY CHANGES IN LEUKOCYTES, IN VIVO, UNDER THE INFLUENCE OF PHYTOHEMAGGLUTININ OF PHASEOLUS VULGARIS

E. G. Boshnakova

Abstract

No abstract.

Full Text


References

Аверкина, P. Ф. Реакция кольцепреципнтации в Лабораторная иммунология, ред. О. Е. Вязов, «Медицина», М., 355, 1967.

Бошнакова, Е. Г. Към въпроса за стимулиращото действие на фитохемаглутинина от Phaseolus vulgaris върху фагоцитозата in vivo. Год. Научни трудове ВМИ — Варна, 1968 (под печат).

Вълчанов, X. В. Изв. биол. и-т БАН, 1950, 1, 364.

Грабар, П., П. Буртэн. Иммунозлектрофоретический анализ, М., 1963, 206.

Цонева-Манева, М. Т., Е. Г. Бошнакова. Год. Научни Тр. ВМИ — Варна, V, 1966, 3, 41.

Цонева-Манева, М. Т. Год. Научни Тр. ВМИ — Варна, II, 1962.

Цонева-Манева, М. Т., П. Панайотов, Е. Г. Бошнакова . Антигенна общност между фитохемоаглутинпиа от Phaseolus vulgaris и някои бактерии и вируси. Год. Научни Тр. ВМИ—Варна, 1968 (под печат).

Marshall, W. Н., L. С. Nоrins. Aust. J. exp. Biol. Sci„ 1965, 43, 213.

Tzoneva-Maneva, M. T. Scripta scientifica medico, IV, 1965, II, 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v9i0.4595

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Author

E. G. Boshnakova

Font Size


|