Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ АКТИВНИ БАГРИЛА В ЦИТОХИМИЯТА НА БЕЛТЪЦИТЕ

E. Чакъров, A. Драганов, M. Kильовска

Abstract

No abstract.

Full Text


References

Барский, В. Е., В. А. Панова. Злектронная и флуоресцентная микроскопия клетки, ред. Е. М. Хейсин, Наука, М., 1954, 157—163.

Иванов, Б. В. ЦАН СССР, 137, 1961, 2, 419-421.

Карпухин, П. П., Т. А. Коротенко. Активние красители, Госуд. изд. техн. лит. УССР, Киев, 1963.

Xархаров, А. А., И. Я. Калантаров. Активнме красители и их применение в текстильной промишлености, Ростехиздат, М., 1961.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v9i0.4753

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

E. Чакъров

A. Драганов

M. Kильовска

Font Size


|