Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ВИРУСОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ (Предварително съобщение)

Л. Иванова, В. Гърдевска, A. Панайотова

Abstract

No abstract.

Full Text


References

Зейтленок, Н. А. Краткий курс практической вирусологии, 1954, 69-72.

Map, Г. И., А. М. Свядош. Ж. им. С. С. Корсакова (Москва), 1957, 9, 1098.

Морозов, В. М. Ж им. С. С. Корсакова (Москва), 1954, 9, 732.

Морозов, М. А. Ж. им. С. С. Корсакова (Москва), 1954, 9, 735.

Морозов, М. А. Ж. им. С. С. Корсакова (Москва), 1958, 7, 90.

Рапопорт, Р. И., М. Е. Вартанян. Труды IV всесоюз. съезда невропато. и психиатров, М., 1965, 3, 379.

Узунов, Г., Г. Митов. Научни трудове на ВМИ—София.

Ivanov, VI., Р. Panaiotov, L. Ivanova, A. Panaiotova, V. Gurdevska. Huitifeme semaine medicate Balkanique, Athfenes, 1966, 44.

Mastrogiovanni, P. D., G. Scarlato. Acta Neurol. (Napoli), 1956, 11, 454.

Scarlato, G., P. D. Mastrogiovanni. Acta neurol. (Napoli), 1956, 11, 587.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v9i0.4759

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Л. Иванова

В. Гърдевска

A. Панайотова

Font Size


|