Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

НАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ ОГНИЩНА ЛЕЗИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

П. Хубенов, Р. Kойнов

Abstract

The authors, by means of REG, two-way measurement of the blood pressure and os- cillography, follow the changes in the regional chemodynamics of 60 patients with Foca lesion of the brain. Basing themselves on the data obtained, they reach the conclusion that the changes in the regional blood circulation could be used for determining the localization of the focal injury of the brain.


Full Text


References

Бальшонок, О. С. – Расстройство мозгового кровообращение. К., 1965, 49.

Гурвич, А. М. – Кровяное давление при органических поражениях головного мозга дист., М., 1950.

Даме, 3. – Терапевт, архив, 1951, 23, 39.

Кандел, 3. И. Вопроси нейрохирургий, 1955, 4, 14.

Ровинский, С. А. Сов. психоневрол., 1936, 7, 57.

Xаджиев, Д. Реоенцефалографни проучвания на влиянието на някои вазоактивни медикаменти върху мозъчното кръвообращение при болни с инсулт, Дис., 1966.

Ярулин, X. X. — Журн Невропат. и психиатр,, 1966, 4, 516.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v8i0.4898

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

П. Хубенов

Р. Kойнов

Font Size


|