Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ATTEMPT FOR HEPATIC LESION REPRODUCTION IN DOGS WITH BLOOD FROM HEPATITIS PATIENTS AND GLUCOCORTICOIDS

V. Zozikov, Y. Vasilev, K. Popov, P. Panayotov, Iv. Tzenev

Abstract

No abstract.

Full Text


References

Ананьев, В A., A. K. Шубладзе, C. В. Нарский, И. Ф. Бapинский, В. А. Каверин. Эпид. гепатит, мат. XV науч. сесс. Инст. вирусол. АМНСССР, 1964, 3.

Безпрозваный, Б. К., В. А. Ананьев. Също там, 318.

Гуменик, Е. А., П. Г. Ткачев, Д. Б. Курашева. Болезень Боткина Медгиз, М., 1956, 308.

Гайдамович, С. Я., В. А. Ананьев, О. И. Воронкова, С. П. Ушакова. Също там, 291.

Глин, Д. X. Кортизонотерапия (прев. от англ.), М., Медгиз, 1960.

Егорова, Л. И. Лечение глюкокортикостер. и АКТГ, Медицина, М., 1965.

акаров, В. Здр. фронт, 1966, 45.

Карачолев, Ил. Бюлетин НИЕМ, 1964. 2-3,73.

Керимадзе, К. Г., Л. Алекперова. Эпид. гепатит, мат. XVIII науч. сесс. Инст. вирусол. АМНСССР, 1965, 21.

Коренблит, Р. С., А. А. Панченко. Също там, 12.

Кузмов, К.. П. Кокошаров, Д. Хаджиларска. Опит за предизвикване на експериментален процес от епид. хепатит, изн. на Втората науч. сесия на ВМИ-Варна, ноем. 1966.

Кютукчиев, Б. Сборник трудове на ВМИ-Пловдив. XIII, 1959 -1960, 157.

Мансуров, X. X., С. Н. Кутчак. Биопсия печени, Душанбе, 1964, 138.

Минев, П., Ан. Прокопанов. Ветер. акушерство иг инекол., С., 1951, 236.

Панайотова, А. Към въпроса за антистрептолизиновия О титър при животни и птици, под печ. във Ветерин. сбирка, 1967.

Панайотов, П. Г. Митов, Р. Маринова, А. Панайотова, В. Гърдевска. Първа научна сесия, ВМИ-Варна, Мед. и физк., С., 1965, 21.

Рачев, Л., Д. Маринов, Д. Павлов. Вир. хепатит в детската възраст. Мед. и физк., С., 1961, 216.

Саркисов, Д. С., П. И. Ремезов. Воспроизв. бол. челов. в експерименте, М., 1960, 780.

Саркисов, Д. С., Л. С. Рубецкой. Пути восстан. циррот. изм. печени. Медицина, М., 1965, 138.

Телчаров, Л., Б. Кютукчиев. Патол. физ. и експ. медицина, 1, 1963,84.

Угрюмов, Б. Л., Л. Л. Громашевская (ред.). Инф. гепатит, Медицина, М„ 1964, 86.

Шуст, И. В. Зпид. гепатит, мат. XVIII науч. сесс. Инст. вирусол АМНСССР, 1965, 31.

Collum Mac, R. IV Межд. конгрес по инф. пат., съобщ. мед. пр., 1966, 68.

Collum Mac, R. Med. hyp., 721, 1966, 24, 147.

Cronberg, Stig, Sven Belfrage, Inge M. Nilson. The lancet, 1, 7288, 967.

Jerusalmy, Z., A. Kohn, A. Vries. Proc Soz. Exp. Biol., 106, 1961, 3, 462.

Primavesi, K. A. Der Virusnachweis bei der Hep. epid., J. A. Barth, Leipzig, 1961, 72.

Taylor, A. R., W. A. Rightsel, J. D. Boogs a. J. W. McLean. Amer. J. Med., 1962, 32, 679.

Tessmann, D. Ztschr. Inn. Med., 1964, 19, 5, 204.

Vella, P. P. a. Th. J. Starr. The journ. of inf. dis., 1965, 115, 3, 271.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v7i0.4950

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

V. Zozikov

Y. Vasilev

K. Popov

P. Panayotov

Iv. Tzenev

Font Size


|