Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

THE INFLUENCE OF CORTICAL FACTORS ON PHAGOCYTOSIS

D. P. Daskalov, T. Ganchev, L. Gerilovski

Abstract

No abstract.

Full Text


References

Бoшев, H., K. Кавръковаи др. —Годишник на ВМИ, Пловдив, 1957, 23.

Букурещлиев, А. Основи на функционалната биохимия. С., 1964, 221.

Вълчанов, В. — Известия на биол. институт на БАН, София, 1955, т. 6, 119.

Вълчанов, В. — Известия на биол. и-тут на БАН, София, т. 1, 1950, 364.

Вълчанов, В. — Известия на биол. и-тут на БАН, София, т. 5, 1954, 411.

Гоцев, Т., А. Иванов. – Годишник на Соф. унив.. Мед. ф-тет, 28, 1948, 405.

Гоцев, Т., А. Иванов. — Годишник на Соф. унив., Мед. ф-тет, 29, 1949, 1.

Гоцев, Т., А. Иванов и др. — Физиол. журнал СССР, XII, 1956, 7, 565.

Даскалов, Д. — Известия на физиол. и-тут на БАН, т. 8, 1964, 77.

Денчев, Д. Имунология и имунопрофилактика. С., 1965, 57.

Кондрашина, А. С. Невропатология и психиатрия. Сб. науч. работ., Челябинск, 1960, 163.

Комисаренко, В. П. Механизм действия гормонов. Киев, 1959, 3.

Луганова, И. С., Н. Ф. Сейц и др. — Вопр. мед. химии, т. 3, 1957, в. 6, 428.

Покровская, М. П., Н. И. Брауде. Руководство по микробиол., клин. и эпидем. инфекц. болезнен, т. 111, 1964, 157.

Пучков, Н. В. Сб. Проблеми сов. физиол., биох. и фармакол., Москва, I, 1949, 285,

Пучков, Н. В. Биохимия, т. 20, 1955, в. 6, 709.

Савчук.О. Е.— Научний ежег. Одеского госуд. унив., Одеса, 1960, в. 2, 221, Биол. ф-тет.

Савчук, О. Е. — Науч. ежег. Одесского госуд. унив., Биол. ф-тет, Одесса, 1960, в. 2, 221.

Северин, С. Е. Химические осн. процессов жизнедеятельности. М., 1962, 156.

Сидоркина, М. Я. — Науч ние изв. Казах ского мед. и-тута, Алма-Ата, т. 16, 1960, 224.

Утевский, Н. С. Механизм действ. гормонов. Киев, 1959, 27.

Фрейдлин, Н. С. — Бюл. жсп. биол. и мед., т. 52, 1961, в. 9, 80.

Xаджидимова, Д. Д. Ролята на НС при инфекцията и имунитета. С., 1959, 134.

Цонева-Манева, М. Т., Е. Г. Бошпакова. Стимулиране фагоцитозата ин витро под въздействието на ФХА от фазеолус вулгарис, 1965 (под печат).

Bazin, S., С. Akiсе. — Compt. Rend. Soc. Biol., 147, 1953, No. 7-8, 1025.

Benetato, G. — Journal Physiclogie, 47, 1955, 381.

Bosev, N., A. Nikolova, K. Kavrikova. Studii sicercetari de Fiziologie., an. VI, 1961, 2, 238.

Canon, W. B. Bodily changes pain, hunger, fear and rage. New York, 1920.

Daskalova, N., G. Nikolov. — High. Med. Inst. — Varna, Ann. Sc. Exper. Inv., vol. Ill, 1964, fasc. 1, 31.

Gotsev, T., A. Ivanov. — Acta Phys. Hung., 6, 1954, 427.

Gotsev, T., A. Ivanov. — Acta physiol. Hung., I, 1950, 53.

.Laboritt, H. Physiologie humaine (cellulaire et organique). Paris, 1961, 501.

Robineaux, R. — Rev. Rheumat., 1954, 9, 364.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v5i0.5392

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

D. P. Daskalov

T. Ganchev

L. Gerilovski

Font Size


|