Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ЗА НЯКОИ КЛИНИЧНИ И ЕТИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРИТЕ ПНЕВМОНИИ ВЪВ ВАРНА

Св. Разбойников, Дим. Ненов, Ив. Стаменов, Х. Kапонов, Хр. Христозов, З. Златанов, П. Панайотов, Г. Kапрелян, Р. Маринова, В. Гърдевска, A. Панайотова, M. Мирчев

Abstract

Description is made of the clinical and etiological characteristic features in 158 patients with acute pneumonia: 90 of the total present bacterial etiology, Q-fever 19, grippe 8, ornithosis 5, PAP - 5, pulmonary candidomycosis - 1 and 30 cases with unspecified etiology. Emphasis is laid on the rather seldom occurrence of croupous pneumonia (in 5 per cent of the acute pneumonia cases), on the absence of characteristic physical findings in these patients and on the presence of cases with croupous pneumonia in grippe conditions, ornithosis and Q-fever. The benign course of the acute pneumonia is characteristic. The sporadic complications encounetered are the following: myocarditis and pleuritis - in grippe pneumonia; abscess - in PAP; pleuritis, migrating thrombophlebitis; pancarditis - in Q-fever. Pulmonary candidomycosis is an extremely rare finding.

Full Text


References

Горбанов, П. Пневмонии. Медиц. и физкултура, София, 1964, с. 176.

Горбанов, П., Ст. Николов. Болести на дихателната система, п/р Йонков, Ив., Ст. Тодоров Медиц. и физкултура, София, 1965, с. 852.

Молчанов, Н. С. Острие пневмонии, Медицина. Ленинград, 1965, с. 208.

Разбойников, Св., П Панайотов, Д. Ненов, Г. Каприелян, X. Капонов, В Гърдевска. — Научни трудове на ВМИ — Варна, т. IV, св. 3, 1965 (под печат).

Разбойников, Св., П. Панайотов, Д. Ненов, Р. Маринова, X. Капонов, А. Панайтова, М. Мирчев. — Научни трудове на ВМИ — Варна, т. IV, св. 3, 1965 (под печат).

Тодоров, Ст. Диференциална диагноза при туберкулозата на органите на дишането. Медиц. и физкултура, София, 1965, 262.

Юруков, Б., П. Миронов, Л. Томов, Ал. Попов. Диференциална диагноза на вътрешните болести. Медиц. и физкултура, София, 1964, с. 568.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v5i0.5424

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Св. Разбойников

Дим. Ненов

Ив. Стаменов

Х. Kапонов

Хр. Христозов

З. Златанов

П. Панайотов

Г. Kапрелян

Р. Маринова

В. Гърдевска

A. Панайотова

M. Мирчев

Font Size


|