Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ПРОУЧВАНЕ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ГРИПЕН ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС ОТ ЩАМ А-2 В ЗАТВОРЕН ДЕТСКИ КОЛЕКТИВ НА ФОНА НА ВИСОКА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ОСТРИ КАТАРИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА (ОКГДП) СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ

П. Kокошаров, Г. Kапрелян, M. Радков, Св. Стоянова, Р. Маринова

Abstract

The pattern of the grippe epidemic process, strain A-2, in a closed children community is studied against the background of high morbidity rate of acute catarrhs of the upper respiratory ways among the population. A high incidence of grippe A-2 is established in the youngest infants, aged from 0 to 5 months. It is furthermore established that the carrying out of timely, full scale anti-grippe prophylactic and anti-epidemic measures in accordance with the epidemiological prognosis and the level of acute catarrhs of the URW, could account for a substantial inhibiting of the grippe epidemic process, usually manifesting itself in the form of epidemic-burst, in the presence of receptive contingent as well.

Full Text


References

Братованов, Д. Основи на епидемиологията. Медицина и физкултура, София, 1961, 430-443.

Грипп у детей— п/р М. Е. Сухаревой и В. Д. Собелевой, Медгиз, Москва, 1962, 7-19.

Грипп и острые катары верхних дихательных путей. Сборник. Госмедиздат УССР, Киев, 1955, 45-54, 55-63, 79-80, 213-218, 317-326.

Эпштейн, Ф. Г. Грипп и гриппоподобние заболевания. Медгиз, Москва, 1963, 108-109.

Иванов, Н., 3. Николова и Ив. Радев. Грип. Медицина и физкултура, София, 1961, 27-30, 32-35, 41-44, 135-142.

Митов, Г., А. Андреев, Д. Аврамов, П. Панайотов, Ив. Щилянов, Г. Капрелян и Р. Маринова. — Хигиена, 2, 1962, 46-54.

Панайотов, П., Г. Митов, В. 3озиков, К. Кузмов, Г. Капрелян, Р. Маринова, Д. Аврамов, М. Радков, П. Кокошаров и Л. Ничева. — Годишни трудове на ВМИ Варна, т. III, св. И, 1964, 71-77.

Смородинцев, А. А. и А. А. Коровин. Грипп. Медгиз, Ленинградское отделение, 1961, 37-51.

Соловьев, В. Д., В. В. Ритова и В. К. Дудкина. — Педиатрия, 5, 1949, 28.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v5i0.5440

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

П. Kокошаров

Г. Kапрелян

M. Радков

Св. Стоянова

Р. Маринова

Font Size


|