Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Лапароскопска хирургия на колона (Индикации за отворена хирургия)

K. Василев, П. Иванов, Г. Kоташев, Г. Григоров, В. Kъосев

Abstract

Характерно за лапароскопската дебелочревна хирургия е по-малката хирургична травма и по- малката кръвозагуба в сравнение с отворената, а към това се добавят и всички предимства на миниинвазивната хирургия - редукция на обезболяването, кратък следоперативен период и по- кратък болничен престой. Лапароскопията като цяло е свързана с намалена заболеваемост, по-бързо възстановяване, по-малко болка и по-добър козметичен ефект. Интерес представлява оценката на лапароскопската хирургия с акцент върху имунологичните промени. Използвани са проучвания на няколко европейски водещи клиники, както и сравнителен анализ на нашите пациенти, като общият брой пациенти за лапароскопската хирургия е 627, а за отворената - 621. Пациентите с лапароскопска резекция имат по-малко загуба на кръв в сравнение с отворената резекция (средно 100 мл - между 0 и 2700 мл) срещу 175 мл (0-2000 мл) (р<0,0001), въпреки че апароскопската хирургия продължава 15 до 30 минути по-дълго. Преминаване към отворена операция е необходимо за 19% от пациентите, подложени на лапароскопска процедура. Радикалността на резекцията е оценена с броя на отстранени лимфни възли и дължината на резекцията, които не показват различия. Лапароскопската колектомия се свързва с по-ранно възстановяване на функцията на червата (р<0,0001), необходимост от по-малко аналгетици, както и с по-кратък болничен престой (р<0,0001) в сравнение с отворената хирургия. Заболеваемостта и смъртността на 28-ия ден след колектомиите не показват различия. Резултатите от проучванията на лапароскопската резекция за рак на дебелото черво отразяват опита на миналото десетилетие. През този период лапароскопските хирургически техники са се подобрили значително в резултат от натрупване на опит и напредване на технологията, която позволява по-добро видео изображение и по-безопасна и прецизна работа с тъканите. Въвеждането на нови допълнителни изследвания към настоящите хирургични подходи за рак на дебелото черво води до приемане на оптималната процедура за всеки отделен пациент с рак на дебелото черво.


Keywords

рак на дебелото черво; лапароскопска хирургия; рандомизирани проучвания; имунологични промени; следоперативни резултати

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.884

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

K. Василев
ВМА- София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

П. Иванов
ВМА- София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

Г. Kоташев
ВМА- София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

Г. Григоров
ВМА- София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

В. Kъосев
ВМА- София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

Font Size


|