Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Невроендокринни тумори с колоректална локализация - съвременни тенденции в диагностиката и лечението

E. Tошева, A. Йонков, Д. Буланов, Н. Попадийн, В. Стоянов, В. Димитрова

Abstract

Цел: Невроендокринните тумори (НЕТ) са бавно растящи тумори, произхождащи от дифузната ендокринна система. Те са редки заболявания независимо от последните епидемиологични данни, които сочат, че заболеваемостта се е увеличила значително през последните 30 години без особени промени по отношение на преживяемостта. Описаната честота на тези тумори с колоректална локализация е съответно 0,1% (колон) и 3,9% (ректум) от всички колоректални малигнитети. Цел на настоящето проучване е оптимизирането на хирургичната практика чрез проучване на литературата относно диагностиката и лечението на НЕТ с колоректална локализация. На тази основа може да се прецизира диагностично-лечебният процес и да се създадат алгоритми за клинично поведение.

Материал и методи: Проучването включва 9 пациенти с колоректален НЕТ, диагностицирани и лекувани в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия на УМБАЛ „Александровска`- София през периода от август 1999 г. до юни 2013 г. Използваните оперативни методи са следните: апендектомия с холецистектомия; дясна хемиколектомия с или без холецистектомия; дефинитивен анус претер с биопсия; апендектомия, лява хемихепатектомия и холецистектомия; лява хемиколектомия с резекция на 8-ми чернодробен сегмент и ампутация на ректума.

Резултати: Пациентите с колоректален ГЕП-НЕТ включват 6 мъже и 3 жени на възраст от 40-71 г. Те представляват 16,7% от всички пациенти с НЕТ, лекувани за същия период в Клиниката (54 пациента). Според локализацията им туморите се делят на апендикуларни (3 пациента), тумори на колона (3 пациента), ректални ГЕП-НЕТ (2 болни) и невроендокринен ГЕП-НЕТ на цекума (един болен). Оперативни интервенции с радикален характер са приложени при 6 пациента, с циторедуктивен характер - при 2 пациента, а при един пациент операцията е с палиативен характер.

Заключение: На настоящия етап познанието за биологичния прогрес на всеки тип НЕТ позволява индивидуализирането на терапията на отделния пациент. Хирургичното лечение е единствената алтернатива за радикално излекуване, но тези тумори често се откриват късно и са или с голям по обем нерезектабилен първичен тумор, или с метастази.


Keywords

невроендокринни колоректални тумори; карциноиди; диагностичен алгоритъм; хирургична стратегия; прогноза

Full Text


References

Ali, M. H., A. Davidson, J. G. Azzopardi.

Composite gastric carcinoid and adenocarcinoma.-

Histopathology, 8, 1984, 529-536.

Ardill, J. E., B. Erikkson. The importance of the

measurement of circulating markers in patients

with neuroendocrine tumours of the pancreas and

gut.- Endocr. Relat. Cancer, 10, 2003, 459-462.

Azzopardi, J. G., D. J. Pollock. Argentaffin and

argyrophil cells in gastric carcinoma.- J. Pathol.

Bacteriol., 86, 1963, 443-451.

Bates, H. R., Jr., L. F. Belter. Composite carcinoid

tumor (argentaffinoma-adenocarcinoma) of the

colon: report of 2 cases.- Dis. Colon Rectum, 10,

, 467-470.

Berkelhammer, C., I. Jasper, E. Kirvaitis, S.

Schreiber, J. Hamilton, J. Walloch. `Bandsnare`

resection of small rectal carcinoid tumors.-

Gastrointest. Endosc., 50, 1999, 582-585.

Bernick, P. E., D. S. Klimstra, J. Shia, B. Minsky,

L. Saltz, W. Shi, et al. Neuroendocrine carcinomas

of the colon and rectum.- Dis. Colon Rectum, 47,

, 163-169.

Chaudhry, A., K. Oberg, E. Wilander. A study of

biological behavior based on the expression of a

proliferating antigen in neuroendocrine tumors of

the digestive system.- Tumour Biol., 13, 1992, 27-35.

Davidson, E. D., W. S. McDougal. Elevated serum

acid phosphatase levels with rectal carcinoid

tumor.- Gastroenterology, 70, 1976, 114-116.

Eriksson, B., H. Orlefors, K. Oberg, A. Sundin, M.

Bergstrom, B. Langstrom. Developments in PET

for the detection of endocrine tumours.- Best Pract.

Res. Clin. Endocrinol. Metab., 19, 2005, 311-324.

Fujimura, Y., M. Mizuno, M. Takeda, I. Sato, K.

Hoshika, J. Uchida, et al. A carcinoid tumor of the

rectum removed by strip biopsy.- Endoscopy, 25,

, 428-430.

Gabriel, M., C. Decristoforo, D. Kendler, G.

Dobrozemsky, D. Heute, C. Uprimny, et al. 68Ga-

DOTA-Tyr3-octreotide PET in neuroendocrine

tumors: comparison with somatostatin receptor

scintigraphy and CT.- J. Nucl. Med., 48, 2007,

-518.

Hemminki, K., X. Li. Incidence trends and

risk factors of carcinoid tumors. A nationwide

epidemiologic study from Sweden.- Cancer, 92,

, 2204-2210.

Hernandez, F. J., J. D. Reid. Mixed carcinoid and

mucus-secreting intestinal tumors.- Arch. Pathol.,

, 1969, 489-496.

Hoegerle, S., C. Altehoefer, N. Ghanem, G. Koehler,

C. F. Waller, H. Scheruebl, et al. Whole-body 18

F-DOPA PET for detection of gastrointestinal

carcinoid tumors.- Radiology, 220, 2001, 373-380.

Imada-Shirakata, Y., M. Sakai, T. Kajiyama, G.

Kin, K. Inoue, A. Torii, et al. Endoscopic resection

of rectal carcinoid tumors using aspiration

lumpectomy.- Endoscopy, 29, 1997, 34-38.

Iwafuchi, M., T. Watanabe, F. Kusama. Endocrine

cell tumors of the gastrointestinal tract - carcinoid

tumor and endocrine cell carcinoma.- Geka Chiryo

(Surg. Ther.), 91, 2004, 49-58 (in Japanese).

Jetmore, A. B., J. E. Ray, J. B. Gathright, Jr., K. M.

McMullen, T. C. Hicks, A. E. Timmcke. Rectal

carcinoids: the most frequent carcinoid tumor.-

Dis. Colon Rectum, 35, 1992, 717-725.

Kaltsas, G., A. Rockall, D. Papadogias, R. Reznek,

A. B. Grossman. Recent advances in radiological

and radionuclide imaging and therapy of

neuroendocrine tumours.- Eur. J. Endocrinol., 151,

, 15-27.

Kaltsas, G. A., G. M. Besser, A. B. Grossman. The

diagnosis and medical management of advanced

neuroendocrine tumors.- Endocr. Rev., 25, 2004,

-511.

Kimura, N., N. Sasano. Prostate-specific acid

phosphatase in carcinoid tumors.- Virchow`s Arch.

A. Pathol. Anat. Histopathol., 410, 1986, 247-251.

Kolby, L., P. Bernhardt, C. Sward, V. Johanson,

H. Ahlman, E. Forssell-Aronsson, et al.

Chromogranin A as a determinant of midgut

carcinoid tumour volume.- Regul. Pept., 120, 2004,

-273.

Koura, A. N., G. G. Giacco, S. A. Curley, J. M.

Skibber, B. W. Feig, L. M. Ellis. Carcinoid tumors

of the rectum: effect of size, histopathology, and

surgical treatment on metastasis-free survival.-

Cancer, 79, 1997, 1294-1298.

Kulke, M. H., R. J. Mayer. Carcinoid tumors.- New

Engl. J. Med., 340, 1999, 858-868.

Kwekkeboom, D. J., E. P. Krenning, K. Scheidhauer,

et al.; Mallorca consensus conference participants;

European Neuroendocrine Tumor Society.

ENETS Consensus Guidelines for the Standards

of Care in Neuroendocrine Tumors: somatostatin

receptor imaging with 111ln-pentetreotide.-

Neuroendocrinology, 90, 2009, No 2, 184-189.

Lawrence, B., B. Gustafsson, A. Chan, et al. The

epidemiology of astroenteropancreatic tumors.-

Endocrinol. Metab. Clin. North Am., 40, 2011, 1-18,

vii.

Maeda, K., M. Maruta, T. Utsumi, H. Sato, K.

Masumori, M. Matsumoto. Minimally invasive

surgery for carcinoid tumors in the rectum.-

Biomed. Pharmacother., 56, 2002, Suppl. 1,

s-226s.

Mani, S., I. M. Modlin, G. Ballantyne, H. Ahlman,

B. West. Carcinoids of the rectum.- J. Am. Coll.

Surg., 179, 1994, 231-248.

Matsumoto, T., M. Iida, H. Suekane, M. Tominaga,

T. Yao, M. Fujishima. Endoscopic ultrasonography

in rectal carcinoid tumors: contribution to selection

of therapy.- Gastrointest. Endosc., 37, 1991, 539-542.

Matsushita, M., H. Takakuwa, A. Nishio.

Management of rectal carcinoid tumors.-

Gastrointest. Endosc., 58, 2003, 641-642.

Modlin, I., A. Sandor. An analysis of 8305 cases of

carcinoid tumors.- Cancer, 79, 1997, 813-829.

Modlin, I., K. Lye, M. Kidd. A 5-decade analysis

of 13,715 carcinoid tumors.- Cancer, 97, 2003,

-959.

Modlin, I. M., M. Kidd, I. Latich, et al.

Current status of gastrointestinal carcinoids.-

Gastroenterology, 128, 2005, 1717-1751.

Norheim, I., K. Oberg, E. Theodorsson-Norheim,

P. G. Lindgren, G. Lundqvist, A. Magnusson, et

al. Malignant carcinoid tumors. An analysis of

patients with regard to tumor localization,

hormone production, and survival.- Ann. Surg.,

, 1987, 115-125.

Onogawa, S., S. Tanaka, S. Oka, M. Morihara, Y.

Kitadai, M. Sumii, et al. Clinical significance of

angiogenesis in rectal carcinoid tumors.- Oncol.

Rep., 9, 2002, 489-494.

O`Toole, D., P. Ruszniewski. Chemoembolization

and other ablative therapies for liver metastases of

gastrointestinal endocrine tumours.- Best Pract.

Res. Clin. Gastroenterol., 19, 2005, 585-594.

Peonim, V., K. Thakerngpol, P. Pacharee, T.

Stitnimankarn. Adenosquamous carcinoma and

carcinoidal differentiation of the colon. Report of a

case.- Cancer, 52, 1983, 1122-1125.

Pirker, R. A., J. Pont, R. Pohnl, W. Schutz, A.

Griesmacher, M. M. Muller. Usefulness of

chromogranin A as a marker for detection of

relapses of carcinoid tumours.- Clin. Chem. Lab.

Med., 36, 1998, 837-840.

Plockinger, U., A. Couvelard, M. Falconi, et

al. Consensus guidelines for the management

of patients with digestive neuroendocrine

tumours: well-differentiated tumour/carcinoma

of the appendix and goblet cell carcinoma.-

Neuroendocrinology, 87, 2008, 20-30.

Ramage, J. K., P. E. Goretzki, R. Manfredi, et al.

Consensus guidelines for the management of

patients with digestive neuroendocrine tumours:

well-differentiated colon and rectum tumour/

carcinoma.- Neuroendocrinology, 87, 2008, 31-39.

Rindi, B., C. Bordi. Aetiology, molecular

pathogenesis and genetics.- Best Pract. Res. Clin.

Gastroenterol., 19, 2005, 519-534.

Rindi, G., A. B. Leiter, A. S. Kopin, et al. The

`normal` endocrine cell of the gut. Changing

concepts and new evidences.- Ann. NY Acad. Sci.,

, 2004, 1-12.

Saclarides, T. J., D. Szeluga, E. D. Staren.

Neuroendocrine cancers of the colon and rectum.

Results of a ten-year experience.- Dis. Colon

Rectum, 37, 1994, 635-642.

Sauven, P., J. A. Ridge, S. H. Quan, E. R. Sigurdson.

Anorectal carcinoid tumors. Is aggressive surgery

warranted?- Ann. Surg., 211, 1990, 67-71.

Scherubl, H. Rectal carcinoids are on the rise: early

detection by screening endoscopy.- Endoscopy, 41,

, 162-165.

Schindl, M., B. Niederle, M. Hafner, B. Teleky, F.

Langle, K. Kaserer, et al. Stage-dependent therapy

of rectal carcinoid tumors.- World J. Surg., 22, 1998,

-633.

Schindl, M., K. Kaczirek, C. Passler, K. Kaserer,

G. Prager, C. Scheuba, et al. Treatment of small

intestinal neuroendocrine tumors: is an extended

multimodal approach justified?- World J. Surg., 26,

, 976-984.

Swatek, J., D. Chibowski. Endocrine cells in

colorectal carcinomas. Immunohistochemical

study.- Pol. J. Pathol., 51, 2000, 127-136.

Teleky, B., F. Herbst, F. Langle, N. Neuhold,

B. Niederle. The prognosis of rectal carcinoid

tumours.- Int. J. Colorectal Dis., 7, 1992, 11-14.

Teunissen, J. J. M., D. J. Kwekkeboom, M. de Jong,

J. P. Esser, R. Valkema, E. P. Krenning. Peptide

receptor radionuclide therapy.- Best Pract. Res.

Clin. Gastroenterol., 19, 2005, 595-616.

Ulich, T. R., L. Cheng, H. Glover, K. Yang, K. J.

Lewin. A colonic adenocarcinoma with argentaffin

cells. An immunoperoxidase study demonstrating

the presence of numerous neuroendocrine

products.- Cancer, 51, 1983, 1483-1489.

Van Gompel, J. J., R. S. Sippel, T. F. Warner, et al.

Gastrointestinal carcinoid tumours: factors that

predict outcome.- World J. Surg., 28, 2004, 387-392.

Waldherr, C., M. Pless, H. R. Maecke, T.

Schumacher, A. Crazzolara, E. U. Nitzsche,

et al. Tumor response and clinical benefit in

neuroendocrine tumors after 7.4 GBq 90YDOTATOC.-

J. Nucl. Med., 43, 2002, 610-616.

Wang, A. Y., N. A. Ahmad. Rectal carcinoids.-

Curr. Opin. Gastroenterol., 22, 2006, 529-535.

Wang, M., J. Peng, W. Yang, et al. Prognostic

analysis of carcinoid tumors of the rectum: a single

institutional analysis of 106 cases.- Colorectal Dis.,

, 2011, 150-153.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.886

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

E. Tошева
УМБАЛ „Александровска` ЕАД, Медицински университет – София
Bulgaria

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия

A. Йонков
УМБАЛ `Александровска` ЕАД, Medical University of Sofia
Bulgaria

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия

Д. Буланов
УМБАЛ `Александровска` ЕАД, Medical University of Sofia
Bulgaria

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия

Н. Попадийн
УМБАЛ `Александровска` ЕАД, Medical University of Sofia
Bulgaria

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия

В. Стоянов
УМБАЛ `Александровска` ЕАД, Medical University of Sofia
Bulgaria

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия

В. Димитрова
УМБАЛ `Александровска` ЕАД, Medical University of Sofia
Bulgaria

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия

Font Size


|