Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Съвременно лечение на аналните фистули

С. Илиев, П. Tончев, И. Пресолски, В. Грозев, П. Мирочник, E. Филипов, K. Недялков, И. Ристовски, E. Kарастоянов, Д. Нгуен

Abstract

Аналната фистула е състояние, което е описано практически от началото на медицинската история. Хипократ около 430 г. пр.н.е. описва това заболяване и прилага лигатурен метод за неговото лечение, който се използва с известна модификация и днес. При избора на метод за лечение от основно значение е предоперативното определяне на типа фистула. Фистулите най-често се подразделят на четири различни категории, базирани на отношението им спрямо вътрешния и външния анален сфинктер. Резултатите от хирургичната интервенция при перианални фистули могат да варират в широки граници при различните хирурзи. Те зависят от сложността на фистулата. Често лошите резултати от предприетото лечение не се съобщават. Обикновено има реципрочна корелация между рецидиви и фекална инконтиненция. Доклади с нисък процент рецидиви обикновено са свързани с висок процент на инконтиненция и обратно. Въпреки това е изключително трудно да се сравняват резултатите от тези проучвания поради липсата на стандартизиран подход. Много проучвания, обхващащи голям брой пациенти, имат неадекватно проследяване. Тъй като много автори не дефинират инконтиненцията, читателят често не е запознат с това, дали проблемът е постоянен или временен, дали инконтиненцията е на твърди или течни фекални маси или само на газове. Липсата на стандартна международна класификация прави невъзможно правилната комуникация между различните хирурзи. Като резултат от това не е възможно да се сравнят резултатите от проучванията на различните автори. Много доклади съобщават само сложни фистули, докато в други са включени и голям брой прости. Това поне отчасти обяснява огромните разлики в резултатите на различни автори. Друг проблем е проследяването на пациентите. Докладите, обхващащи голям брой пациенти, по-често имат добра информация от проследяването на пациентите. Периодът на проследяване също е от значение. Често при по-краткотрайно проследяване не се наблюдават рецидиви и усложнения. Хирургичната техника на хирурга също е от значение, както и старанието при проследяването и контролните прегледи на пациентите. Най-много хирурзи са изгубили репутацията си поради последиците от операции на фистули, отколкото след всяка друга оперативна процедура. В САЩ инконтиненцията дори след правилно проведената операция за анална фистула е една от най-честите причини за това, пациентът да съди своя лекар. Хирургът, който има късмет да е първоначалния оператор, е с най-добър шанс да излекува пациента и да ограничи усложненията и инконтиненцията.


Keywords

анална фистула; анална инконтиненция; диагностика; лечение; следоперативни резултати

Full Text


References

Гърбев, Г., К. Василев, П. Иванов. Трансанал-

на ендоскопска микрохирургия. София, ВМА ,

Танкова, Л., Ц. Цанков, Х. Дереджан, З. Гюрова.

Контрастна усилена ендоанална и транспериа-

нална ехография на перианални фистули.- Хи-

рургия, 2005, № 6, 14-17.

Танкова, Л., К. Йончева. Съвременна концеп-

ция за патогенезата и лечението на аналните

фисури.- Съвр. мед., 2007, № 2, 74-79.

Темелков, Т. Сагитални или латерални ректото-

мии при хронични рецидивиращи пелвиорек-

тални фистули - авторска методика.- В: XII. На-

ционална конференция по колопроктология.

Варна, 29.09.-01.10.2011 г.

Хаджиев, Б. Лечение на хроничните аноректал-

ни фистули чрез залепване с фибриново лепи-

ло.- Хирургия, 64, 2008, № 3, 41-52.

Хаджиев, Б. Нашият първоначален опит със

Surgisis® AFP™ Anal Fistula Plug при лечение на

аноректалните фистули.- Хирургия, 67, 2011, №

, 33-38.

Цанков, Ц. По въпроса за терминологията на

ано-ректалните абсцеси и фистули.- Хирургия,

, 2007, № 4, 44-47.

Abcarian, H., G. Dodi, J. Girona, et al. Symposium:

fistula-in-ano.- Int. J. Colorectal Dis., 2, 1987, 51-71.

Abel, M. E., Y. S. Chiu, T. R. Russel, P. A. Volpe.

Autologous fibrin glue in the treatment of

rectovaginal and complex fistulas.- Dis. Colon

Rectum, 36, 1993, 447-449.

Aitoloa, P., K. M. Hiltunen, M. Matikainen. Fibrin

glue in perianal fistulas - a pilot study.- Ann. Chir.

Gynecol., 88, 1999, 136-138.

Athanasiadis, S., A. Kohler, M. Nafe. Treatment

of high anal fistulae by primary occlusion of the

internal ostium, drainage of the intersphincteric

spaces and mucosa advancement flap.- Int. J.

Colorectal Dis., 9, 1994, 153-157.

Bell, S. J., A. B. Williams, P. Wiesel, K. Wilkinson,

R. C. Cohen, M. A. Kamm. The clinical course of

fistulating Crohn`s disease.- Aliment. Pharmacol.

Ther., 17, 2003, 1145-1151.

Bleier, J. L., H. Moloo, A. M. Goldberg. Ligation of

the intersphincteric fistula tract: an effective new

technique for complex fistulas.- Dis. Colon Rectum,

, 2010, 43-46.

Buchanan, G. N., P. Sibbons, M. Osborn, et al. Pilot

study: fibrin sealant in anal fistula model.- Dis.

Colon Rectum, 48, 2005, 532-539.

Chang, S. C., J. K. Lin. Change in anal continence

after surgery for intersphincteral anal fistula: a

functional and manometric study.- Int. J. Colorectal

Dis., 18, 2003, 111-115.

Christiansen, J., C. Ronholt. Treatment of recurrent

high anal fistula by total excision and primary

sphincter reconstruction.- Int. J. Colorectal Dis., 10,

, 207-209.

Corman, M. L. Colon and rectal surgery. 5th ed.

Philadelphia, Lippincott, 2005, 303-305.

Davies, M., D. Harris, P. Lohana, et al. The surgical

management of fistula-in-ano in a specialist

colorectal unit.- Int. J. Colorectal Dis., 23, 2008,

-838.

Dukes, C. E., C. Galvin. Colloid carcinoma arising

within fistulas in the anorectal region.- Ann. R.

Coll. Surg. Engl., 18, 1956, p. 246.

Eitan, A., M. Koliada, A. Bickel. The use of the

loose seton technique as a definitive treatment for

recurrent and persistent high trans-sphincteric

anal fistulas: a long-term outcome.- J. Gastrointest.

Surg., 13, 2009, No 6, 1116-1119.

Ellis, C. N., J. W. Rostas, F. G. Greiner. Long-term

outcomes with the use of bioprosthetic plugs for the

management of complex anal fistulas.- Dis. Colon

Rectum, 53, 2010, 798-802.

Ellis, C. N. Sphincter-preserving fistula

management: what patients want.- Dis. Colon

Rectum, 53, 2010, 1652-1655.

Fincato, M., C. Corsi, A. Perrone, et al. Perianal

fistulous abscesses and cloacogenic cancer.-

Proctology, 2, 1980, p. 105.

Galandiuk, S., J. Kimberling, T. G. Al-Mishlab, A.

J. Stromberg. Perianal Crohn disease: predictors

of need for permanent diversion.- Ann. Surg., 241,

, 796-801.

Galis-Rozen, E., H. Tulchinsky, A. Rosen, et al.

Long-term outcome of loose-seton for complex

anal fistula: a two-centre study of patients with and

without Crohn`s disease.- Colorectal Dis., 12, 2010,

No 4, 358-362

Getz, S. B., Y. D. Ough, R. B. Patterson, et al.

Mucinous adenocarcinoma developing in chronic

anal fistula: report of two cases and review of the

literature.- Dis. Colon Rectum, 24, 1981, 562-566.

Guidi, L., C. Ratto, S. Semeraro, et al. Combined

therapy with infliximab and seton drainage for

perianal fistulizing Crohn`s disease with anal

endosonographic monitoring: a single-centre

experience.- Tech. Coloproctol., 12, 2008, 1111-1117.

Hanley, P. H. Anorectal supralevator abscessfistula-

in-ano.- Surg. Gynecol. Obstet., 148, 1979,

-904.

Hyder, S. A., S. P. Travis, D. P. Jewell, N. J. McC

Mortensen, B. D. George. Fistulating anal

Crohn`s disease: results of combined surgical and

infliximab treatment.- Dis. Colon Rectum, 49,

, 1837-1841.

Hyman, N. Endoanal advancement flap repair for

complex anorectal fistulas.- Am. J. Surg., 178, 1999,

-340.

Hyman, N., M. Kida. Adenocarcinoma of the

sigmoid colon seeding a chronic anal fistula: report

of a case.- Dis. Colon Rectum, 46, 2003, 835-836.

Inceoglu, R., R. Gencosmanoglu. Fistulotomy

and drainageof deep postanal space abscess in

treatment of posterior horseshoe fistula.- BMC

Surg., 3, 2003, 10.

Kulaylat, M. N., R. J. Doerr, H. Karamanoukian, G.

Barrios. Basal cell carcinoma arising in a fistula-inano.-

Am. Surg., 62, 1996, 1000-1002.

Kupferberg, A., M. Zer, S. Rabinson. The use

of PMMA beads in recurrent high fistula: a

preliminary report.- World J. Surg., 8, 1984,

-974.

Ky, A., N. Sohn, M. A. Weinstein, et al. Carcinoma

arising in anorectal fistulas of Crohn`s disease.-

Dis. Colon Rectum, 41, 1998, 992-996.

Lenter, A., V. Wienert. Long-term indwelling seton

for low trans-sphincteric anal fistulas: experience

with 108 cases.- Dis. Colon Rectum, 39, 1996,

-1011.

Lewis, W. G., P. J. Finan, P. J. Holdsworth, P. M.

Sagar, B. M. Stephenson. Clinical results and

manometric studies after rectal flap advancement

for intralevator trans-sphincteric fistula-in-ano.-

Int. J. Colorectal Dis., 10, 1995, 189-192.

Lindsey, I., M. M. Smilgin-Humphreys, C.

Cunningham, N. J. Mortensen, B. D. George. A

randomized, controlled trial of fibrin glue vs.

conventional treatment for anal fistula.- Dis. Colon

Rectum, 45, 2002, 1608-1615.

Löffler, T., T. Welsch, S. Mühl, U. Hinz, J. Schmidt,

P. Kienle. Long-term success rate after surgical

treatment of anorectal and rectovaginal fistulas in

Crohn`s disease.- Int. J. Colorectal Dis., 24, 2009, No

, 521-526.

Lunniss, P. J., M. A. Kamm, R. K. S. Phillips.

Factors affecting continence after surgery for anal

fistula.- Br. J. Surg., 81, 1994, 1382-1385.

Maaike, P. T., R. G. H. Beets-Tan, V. P. M. van

der Hulst, M. Deutekom, M. G. W. Dijkgraaf, P.

M. M. Bossuyt, et al. MRI in evaluating atrophy

of the external anal sphincter in patients with

fecal incontinence.- Am. J. Roentgenol., 187, 2006,

-999.

Mardini, H. E., D. A. Schwartz. Treatment of

perianal fistula and abscess: Crohn`s and non-

Crohn`s.- Curr. Treat. Options Gastroenterol., 10,

, 211-220.

Marks, C. G., J. K. Ritchie. Anal fistulas at St.

Mark`s Hospital.- Br. J. Surg., 64, 1977, 84-91.

Matos, D., P. J. Lunniss, R. K. S. Phillips. Total

sphincter conversation in high fistula-in-ano:

results of a new approach.- Br. J. Surg., 80, 1993,

-804.

McCortney, J. S., I. G. Finlay. Cutting seton

without preliminary internal sphincterotomy in

management of complex high fistula-im-ano.- Dis.

Colon Rectum, 39, 1996, 55-58.

Millar, D. M. Villous neoplasms in anorectal

fistulas.- Proctology, 2, 1979, p. 50.

Mizrahi, N., S. D. Wexner, O. Zmora, et al.

Endorectal advancement flap: are there predictors

of failure?- Dis. Colon Rectum, 45, 2002, 1616-1621.

Mueller, M. H., M. Geis, J. Glatzle, et al. Risk of

fecal diversion in complicated perianal Crohn`s

disease.- J. Gastrointest. Surg., 11, 2007, 529-537.

Nelson, R. L., L. Prasad, H. Abcarian. Anal

carcinoma presenting as a perirectal abscess or

fistula.- Arch. Surg., 120, 1985, p. 632.

Ozuner, G., T. L. Hull, J. Cartmill, V. W. Fazio.

Long-term analysis of the use of transanal rectal

advancement flaps for complicated anorectal/

vaginal fistulas.- Dis. Colon Rectum, 39, 1996, No

, 10-14.

Parks, A. G. The pathogenesis and treatment of

fistula-in-ano.- BMJ, 1, 1961, 463-469.

Parks, A. G., R. W. Stitz. The treatment of high

fistula-in-ano.- Dis. Colon Rectum, 19, 1976,

-499.

Philip, H. G. Principles and practice of surgery for

the colon, rectum, and anus. 3rd ed. 2007, 218-220.

Prioleau, P. G., M. S. Allen, Jr., T. Roberts. Perianal

mucinous adenocarcinoma.- Cancer, 39, 1977, p.

Beaulieu, R., D. Bonekamp, C. Sandone, S.

Gearhart. Fistula-in-ano: when to cut, tie, plug, or

sew.- J. Gastrointest. Surg., 17, 2013, 1143-1152.

Rociu, E., J. Stoker, M. J. C. Eijkemans, J. S.

Laméris. Normal anal sphincter anatomy and ageand

sex-related variations at high-spatial-resolution

endoanal MR imaging.- Radiology, 217, 2000,

-401.

Rociu, E., J. Stoker, M. J. C. Eijkemans, J. S.

Laméris. Anovaginal and rectovaginal fistulas:

endoluminal sonography versus endoluminal MR

imaging.- Am. J. Roentgenol., 178, 2002, No 3,

-741.

Rojanasakul, A., J. Pattanaarun, C.

Sahakitrungruang, K. Tantiphlachiva. Total anal

sphincter saving technique for fistulain-ano: the

ligation of the intersphincteric fistula tract.- J. Med.

Assoc. Thai., 90, 2007, 581-586.

Rollinson, P. D., S. A. Dundas. Adenocarcinoma of

sigmoid colon seeding into pre-existing fistula.- Br.

J. Surg., 71, 1984, 664-665.

Sangwan, Y. P., D. J. Schoetz, Jr., J. J. Murray, et al.

Perianal Crohn`s disease: results of local surgical

treatment.- Dis. Colon Rectum, 39, 1996, 529-535.

Shanwani, A., A. M. Nor, N. Amri. Ligation of the

intersphincteric fistula tract (LIFT): a sphinctersaving

technique for fistula-in-ano.- Dis. Colon

Rectum, 53, 2010, 39-42.

Singer, M., J. Cintron, R. Nelson, et al. Treatment

of fistula-in-ano with fibrin sealant in combination

with intra-adhesive antibiotics and/or surgical

closure of the internal fistula opening.- Dis. Colon

Rectum, 48, 2005, 799-808.

Solomon, M. J. Fistulae and abscesses in

symptomatic perineal Crohn`s disease.- Int. J.

Colorectal Dis., 11, 1996, 222-226.

Sonoda, T., T. Hull, M. R. Piedmonte, V. W.

Fazio. Outcomes of primary repair of anorectal

and rectovaginal fistulas using the endorectal

advancement flap.- Dis. Colon Rectum, 45, 2002,

-1628.

Steele, S. R., R. Kumar, D. L. Feingold, J. L. Rafferty,

W. D. Buie; Standards Practice Task Force of the

American Society of Colon and Rectal Surgeons.

Practice parameters for the management of

perianal abscess and fistula-in-ano.- Dis. Colon

Rectum, 54, 2011, No 12, 1466-1471.

Takesue, Y., H. Ohge, T. Yokoyama, Y. Murakami,

Y. Imamura, T. Sueda. Long-term results of seton

drainage on complex anal fistulae in patients

with Crohn`s disease.- J. Gastroenterol., 37, 2002,

-915.

Topstad, D. R., R. Panaccione, J. A. Heine, D. R.

Johnson, A. R. MacLean, W. D. Buie. Combined

seton placement, infliximab infusion, and

maintenance immunosuppressives improve healing

rate in fistulizing anorectal Crohn`s disease: a

single center experience.- Dis. Colon Rectum, 46,

, 577-583.

Van Tets, W. F., J. C. Kuijpers. Continence

disorders after fistulotomy.- Dis. Colon Rectum, 37,

, 1194-1197.

Vasilevsky, C. A., P. H. Gordon. Results of

treatment of fistula-in-ano.- Dis. Colon Rectum, 28,

, 225-231.

Williams, J. G., C. A. MacLeod, D. A.

Rothenberger, S. M. Goldberg. Seton treatment of

high anal fistulae.- Br. J. Surg., 78, 1991, 1159-1161.

Williams, N., N. A. Scott, M. H. Irving. Effect of

lateral sphincterotomy on internal anal sphincter

function.- Dis. Colon Rectum, 38, 1995, 700-704.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.887

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

С. Илиев
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

П. Tончев
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

И. Пресолски
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

В. Грозев
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

П. Мирочник
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

E. Филипов
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

K. Недялков
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

И. Ристовски
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

E. Kарастоянов
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

Д. Нгуен
УМБАЛ `д-р Георги Странски`-Плевен
Bulgaria

Първа клиника по хирургия, Отделение по колопроктология и гнойно-септичнахирургия

Font Size


|