Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Лапароскопски и конвенционални резекции при колоректален карцином - промени в системния възпалителен отговор през ранния следоперативен период

В. Kьосев, Д. Попова, K. Василев, Г. Kоташев, П. Иванов, E. Белоконски, Г. Григоров

Abstract

Въведение: Оперативната намеса и анестезията предизвикват редица системни прояви в организма на пациента през ранния следоперативен период (хемодинамични, метаболитни и имунни нарушения). При лапароскопски оперираните пациенти по-рядко се среща гастроинтестинална пареза, нарушения на съня и необходимост от наркотични аналгетици в следоперативния период. Наблюдава се и по-бавен туморен растеж за разлика от конвенционалните резекции.

Материал и методи: Представя се рандомизирано проспективно проучване на 40 пациенти с колоректален рак без органни метастази. При половината от тях е извършена лапароскопска колоректална резекция, а при останалите - конвенционална резекция. Промените, които настъпват в имунната функция на пациентите през постоперативния период, са отчетени посредством проследяване на стойностите на левкоцитите, CD3+ и CD19+ лимфоцити, NK-клетки в абсолютен брой и активирани, HLA-DR експресия в CD3+ и CD19+ лимфоцити, CD14+моноцити NK-клетки, Gr индекс CD64, Ly индекс CD64, Mo индекс CD64, СУЕ, фибриноген, CRP, плазмените нива на IL-6, TNF и прокалцитонин. Стойностите са отчетени трикратно: 2 часа преди операцията, 24 часа и 7 дни след операцията.

Резултати: Предоперативните показатели на имунологичния статус и останалите характеристики на пациентите от двете групи не се различават съществено. Следоперативните стойности (24 часа след операцията) на серумната концентрация на левкоцитите, CRP, СУЕ и фибриногена са значимо по-ниски при лапароскопската група сравнени с конвенционалната група (р<0,05). Не се намира разлика в нивата на лимфоцитните популации при двете групи (CD3+, CD19+). HLA-DR експресията в CD3+ и CD19+ лимфоцити, CD14+моноцити NK-клетки, Gr индекс CD64, Ly индекс CD64, Mo индекс CD64 са с по- ниски стойности при конвенционалната група на седмия следоперативен ден. Лапароскопската група се представя с по-ниски следоперативни плазмени нива на IL-6 и TNF-a.

Заключение: Имунната функция на организма след лапароскопски операции е съхранена в значителна степен. Това е предпоставка за ограничаване на случаите на следоперативна инфекция, скъсяване на продължителността на болничния престой и подобряване на далечната прогноза при пациентите със злокачествени заболявания (рецидиви и преживяемост). Навременното откриване на промените в имунната система е предпоставка за използване на ефективна имуномодулираща терапия.Бързите резултати от изследването (до 4 часа) предхождат микробиологичното верифициране на септичното състояние.


Keywords

лапароскопска резекция на ректума; конвенционална резекция на ректума; системен възпалителен отговор

Full Text


References

Демиревска, Л., И. Даскалов. Рискови фактори

за постоперативно предсърдно мъждене в ко-

ремната хирургия.- Бълг. кардиол., 18, 2012.

Abraham, N. S., J. M. Young, M. J. Solomon. Metaanalysis

of short-term outcomes after laparoscopic

resection for colorectal cancer.- Br. J. Surg., 91,

, 1111-1124.

Biffl, W. L., E. E. Moore, F. AS. Moore, V. M.

Peterson. Interleukin-6 in the injured patient.

Marker of injury or mediator of inflammation?-

Ann. Surg., 224, 1996, No 5, 647-664.

Boyle, P., J. S. Langman. ABC of colorectal cancer:

epidemiology.- BMJ, 321, 2000, No 7264, 805-808.

Carter, J. J., R. L. Whelan. The immunologic

consequences of laparoscopy in oncology.- Surg.

Oncol. Clin. North Am., 10, 2001, 655-677.

Hensler, T., H. Hecker, K. Heeg, et al. Distinct

mechanisms of immunosuppression as a

consequence of major surgery.- Infect. Immun., 65,

, 2283-2291.

Hershman, M. J., W. G. Cheadle, S. R. Wellhausen,

P. F. Davidson, H. C. Polk, Jr. Monocyte HLA-DR

antigen expression characterizes clinical outcome

in the trauma patient.- Br. J. Surg., 77, 1990, No 2,

-207.

Hewitt, P. M., S. M. Ip, S. P. Kwowk, S. S. Somers,

K. Li, K. L. Leung, et al. Laparoscopic-assisted vs.

open surgery for colorectal cancer: comparative

study of immune effects.- Dis. Colon Rectum, 41,

, No 7, 901-909.

Jacobs, M., J. C. Verdeja, H. S. Goldstein.

Minimally invasive colon resection (laparoscopic

colectomy).- Surg. Laparosc. Endosc., 1, 1991, No 3,

-150.

Jemal, A., R. Siegel, E. Ward, Y. Hao, J. Xu, T.

Murray, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J.

Clin., 58, 2008, No 2, 71-96.

Lennard, T. W., B. K. Shenton, A. Borzotta, P.

K. Donnelly, M. White, L. M. Gerrie, et al. The

influence of surgical operations on components of

the human immune system.- Br. J. Surg., 72, 1985,

No 10, 771-776.

Menger, M. D., B. Vollmar. Surgical trauma:

hyperinflammation versus immunosuppression?-

Langenbeck`s Arch. Surg., 389, 2004, 475-484.

Meyerhardt, J. A., R. J. Mayer. Systemic therapy for

colorectal cancer.- New Engl. J. Med., 352, 2005,

No 5, 476-487.

Nakagoe, T., T. Sawai, T. Tsuji, et al. Early outcome

after minilaparotomy for the treatment of rectal

cancer.- Eur. J. Surg., 167, 2001, 705-710.

Ordemann, J., C. A. Jacobi, W. Schwenk, R.

Stosslein, J. M. Muller. Cellular and humoral

inflammatory response after laparoscopic and

conventional colorectal resections.- Surg. Endosc.,

, 2001, No 6, 600-608.

Redaelli, A., C. W. Cranor, G. J. Okano, P. R. Reese.

Screening, prevention and socioeconomic costs

associated with the treatment of colorectal cancer.-

Pharmacoeconomics, 21,2003, 1213-1238.

Reza, M. M., J. A. Blasco, E. Andradas, R. Cantero,

J. Mayol. Systematic review of laparoscopic versus

open surgery for colorectal cancer.- Br. J. Surg., 93,

, No 8, 921-928.

Santoro, E., M. Carlini, F. Carboni, A. Feroce.

Colorectal carcinoma: laparoscopic versus

traditional open surgery. A clinical trial.-

Hepatogastroenterology, 46, 1999, No 26, 900-904.

Schwenk, W., C. Jacobi, U. Mansmann, B. Böhm,

J. M. Muller. Inflammatory response after

laparoscopic and conventional colorectal resections

- results of a prospective randomized trial.-

Langenbeck`s Arch. Surg., 385, 2000, No 1, 2-9.

Schwenk, W., O. Haase, J. Neudecker, J. M. Muller.

Short term benefits for laparoscopic colorectal

resection.- Cochrane Database Syst. Rev., 3, 2005,

-45.

Stage, J. G., S. Schulze, P. Moller, H. Overgaard,

M. Andersen, V. B. Rebsdorf-Pedersen, et al.

Prospective randomized study of laparoscopic

versus open colonic resection for adenocarcinoma.-

Br. J. Surg., 84, 1997, No 3, 391-396.

Tang, C. L., K. W. Eu, B. C. Tai, et al. Randomized

clinical trial of the effect of open versus

laparoscopically assisted colectomy on systemic

immunityin patients with colorectal cancer.- Br. J.

Surg., 88, 2001, 801-807.

Wakefield, C. H., P. D. Carey, S. Foulds, J. R. Monson,

P. J. Guillou. Changes in major histocompatibility

complex class II expression in monocytes and T cells

of patients developing infection after surgery.- Br. J.

Surg., 80, 1993, No 2, 205-209.

Weissman, C. The metabolic response to stress: an

overview and update.- Anesthesiology, 73, 1990,

No 2, 308-327.

Weitz, J., M. Koch, J. Debus, T. Hohler, P. R. Galle,

M. W. Büchler. Seminar: colorectal cancer.- Lancet,

, 2005, 153-165.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.890

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

В. Kьосев
ККЛИ, ВМА-София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

Д. Попова
ККЛИ, ВМА-София
Bulgaria

Отделение по клинична имунология

K. Василев
ККЛИ, ВМА-София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

Г. Kоташев
ККЛИ, ВМА-София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

П. Иванов
ККЛИ, ВМА-София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

E. Белоконски
ККЛИ, ВМА-София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

Г. Григоров
ККЛИ, ВМА-София
Bulgaria

Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

Font Size


|