Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Колостомии - индикации и клинично приложение

И. Близнашки, Б. Петров, Р. Мисерлиовски, Г. Хаджиев, В. Aндонов, Б. Дончев

Abstract

Въведение: Въпреки че все по-честата практика на сфинктерозапазваща проктоколектомия и ниска предна резекция с анастомоза с помощта на „Stapler` намали необходимостта от постоянна илеостомия и колостомия, чревната стома все още заема важна функция при лечението на доброкачествените и злокачествените заболявания на червата. Много от тези пациенти имат сериозни усложнения от операцията и всички те ще почустват някакви проблеми в резултат на стомата. Тези проблеми са биофизични по природа и включват хирургични усложнения, кожни перистомални усложнения, проблеми с миризмата, шума, тревожност, депресия, сексуална дисфункция и социална изолация. Разумната оценка на необходимостта от стома, правилната хирургична техника и квалифицираните медицински грижи са от съществено значение за постигане на задоволителен резултат.

Материaли и резултати: Извършихме ретроспективен анализ на 43 пациенти с ентеро- или колостомия за периода от 06.2012 г. до 04.2013 г. в МБАЛ `Софиямед`-София. Средната възраст на пациентите е 61,5 г. 24 от пациентите са мъже и 19 са жени. Бяха извършени 13 цекостомии, седем трансверзостомии, 16 сигмостомии (от които 4 - лапароскопски), две йеюностоми и пет илеостомии. Като причина за извеждане на стома при 27 случая е открит напреднал илеус. При седем пациента чревният пасаж е възстановен на втори етап, а при един пациент цекостомата е затворена на трети етап след предна резекция на втори етап. При седем пациента е изведена протективна стома, а при двама - тръбна илеостома. Има три компликации: един абсцес на предната коремна стена, един флегмон на предната коремна стена и една стеноза на стомата. Заключение: При вземането на решение, дали да се извърши фекална диверзия при пациентите, подложени на предна резекция или с травма, хирургът трябва внимателно да прецени риска и усложненията от първичен шев на червото или анастомоза и възможната инсуфициенция срещу заболеваемостта и смъртността от късното затваряне на колостомията. Тези рискове се различават сред пациентите и хирурзите. Тръбната цекостома/илестома има ограничена стойност и трябва да се използва само за декомпресия, а не - за фекална диверзия.


Keywords

илеостомия; колостомия; оперативни интервенции; усложнения

Full Text


References

Abrams, B. L., F. H. Alsikafi, N. G. Waterman.

Colostomy: a new look at morbidity and mortality.-

Am. Surg., 45, 1979, 462-464.

Abrams, J. S. Abdominal stomas. Indications,

operative techniques and patient care.- In:

Spontaneous fistula to continent ileostomy. J.

Wright, ed. Littleton, MA, PSG, 1984, 19-24.

Benacci, J. C., B. G. Wolff. Cecostomy: therapeutic

indications and results.- Dis. Colon Rectum, 38,

, 530-534.

Clague, M. B., R. J. Heald. Achievement of stomal

continence in one-third of colostomies by use of a

new disposable plug.- Surg. Gynecol. Obstet., 170,

, 390-394.

Corman, M. L. Colon and rectal surgery. 2nd ed.

Philadelphia, J. B. Lippincott, 1989.

Fielding, L. P., S. Stewart-Brown, R. Hittinger, et al.

Covering stoma for elective anterior resection of

the rectum: an outmoded operation?- Am. J. Surg.,

, 1984, 524-530.

Goldstein, S. D., E. P. Salvati, R. J. Rubin,

T. E. Eisenstat. Tube cecostomy with cecal

extraperitonealization in the management of

obstructing left sided carcinoma of the large

intestine.- Surg. Gynecol. Obstet., 162, 1986, No 4,

-380.

Haaga, J. R., R. J. Bick, R. M. Zollinger, Jr. CT

guided percutaneous catheter cecostomy.-

Gastrointest. Radiol., 12, 1987, 166-168.

Heald, R. J. Towards fewer colostomies - the impact

of circular stapling devices on the surgery of rectal

cancer in a district hospital.- Br. J. Surg., 67, 1980,

-200.

Hopkins, J. E. Transverse colostomy in the

management of cancer of the colon.- Dis. Colon

Rectum, 14, 1971, 232-236.

Keltikangas-Järvinen, L., E. Loven, C. Möller.

Psychic factors determining the long-term

adaptation of colostomy and ileostomy patients.-

Psychother. Psychosom., 41, 1984, 153-159.

Khubchandani, I. T., H. D. Trimpi, J. A. Sheets. The

magnetic stoma device: a continent colostomy.-

Dis. Colon Rectum, 24, 1981, 344-350.

Klopp, A. L. Body image and self-concept among

individuals with stomas.- J. Enterostom. Ther., 17,

, 98-105.

Ponsky, J. L., A. Aszoki, D. Perse. Percutaneous

endoscopic cecostomy: a new approach to

nonobstructive colonic dilation.- Gastrointest.

Endosc., 32, 1986, 108-111.

Prager, E. The continent colostomy.- Dis. Colon

Rectum, 27, 1984, 235-237.

Rolstad, B., G. Wilson, D. A. Rothenberger. Sexual

concerns in the patient with an ileostomy.- Dis.

Colon Rectum, 26, 1983, 170-171.

Williams, N. S., D. G. Nasmyth, D. Jones, et al. Defunctioning

stomas: a prospective controlled trial

comparing loop ileostomy with loop transverse

colostomy.- Br. J. Surg., 73, 1986, 566-570.

Winkler, M. J., P. AS. Volpe. Loop transverse

colostomy - the case against.- Dis. Colon Rectum,

, 1982, 321-326.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.900

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

И. Близнашки
МБАЛ „Софиямед` - София
Bulgaria

Б. Петров
МБАЛ `Софиямед` - София
Bulgaria

Р. Мисерлиовски
МБАЛ `Софиямед` - София
Bulgaria

Г. Хаджиев
МБАЛ `Софиямед` - София
Bulgaria

В. Aндонов
МБАЛ `Софиямед` - София
Bulgaria

Б. Дончев
МБАЛ `Софиямед` - София
Bulgaria

Font Size


|