Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Радикалност на оперативните методи при пилонидална болест - мит или реалност?

Ю. Рабчев, Г. Георгиев

Abstract

Споделя се опитът от лечението на 221 болни с пилонидална болест, проведено през периода от януари 2007 г. до май 2013 г. в МБАЛ „Авис Медика` ООД - гр. Плевен. Мъжете са 169 (77,9% от случаите) на възраст от 15 до 67 г. при средна възраст от 22,8 г. Жените са 48 (22,11% от случаите) на възраст между 9 и 51 г. при средна възраст от 33 г. Супуративни форми на болестта се установяват при 50 болни (23% т случаите). На повторна намеса в планов порядък са подложени 16 от тях (4 жени и 12 мъже) с персистиране на болестта след инцизии. При други 5 болни (10% от случаите) е извършена радикална марсупиализация при супурацията при 3-6-месечно проследяване, освен в един случай. При 167 болни са извършени ексцизии по методика, описана в изложението на статията. Фистулозни форми на болестта (с разпространение на процеса извън интерглутеалната гънка) се установяват при 15 болни (8,9% от случаите). В ексцизионния материал се откриват два спиноцелуларни карцинома (1,19%). Липсват рецидиви на заболяването след хирургичната интервенция по описаната техника през периода на проследяване. Това е основание за препоръчването й като оптимален планов метод, достъпен за всеки хирург.

Keywords

пилонидална болест; супурация; оперативна техника; радикална марсупиализация; следоперативно проследяване

Full Text


References

Bascom, J., T. Bascom. Failed pilonidal surgery:

new paradigm and new operation leading to cures.-

Arch. Surg., 137, 2002, No 10, 1146-1150; discussion,

p. 1151.

Eryilmaz, R., M. Sahin, O. Alimoglu, F. Dasiran.

Surgical treatment of sacrococcygeal pilonidal

sinus with the Limberg transposition flap.- Surgery,

, 2003, No 5, 745-749.

Lasheen, A. E., K. Saad, M. Raslan. Crossed

triangular flaps technique for surgical treatment of

chronic pilonidal sinus disease.- Arch. Surg., 143,

, No 5, 503-505.

Sondenaa, K., I. Nesvik, E. Anderson, O. Natas, J.

A. Soreide. Patient characteristics and symptoms

in chronic pilonidal sinus disease.- Int. J. Colorectal

Dis., 10, 1995, No 1, 39-42.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.901

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

Ю. Рабчев
МБАЛ „Авис Медика` ООД-Плевен
Bulgaria

Хирургично отделение

Г. Георгиев
МБАЛ `Авис Медика` ООД-Плевен
Bulgaria

Хирургично отделение

Font Size


|