Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Дебелочревна резекционна хирургия при колоректален рак с метастази (в ІV стадий)

K. Зарков, K. Петков, Н. Николов, М. Николов

Abstract

Разглеждат се оперираните болни с колоректален рак с установени метастази в черния дроб (в ІV стадий) преди или по време на операцията, при които е извършена резекционна хирургия. Анализирани са болните според локализацията на първичния тумор, извършената операция, усложненията и преживяемостта. За периода 2009-2012 г. са оперирани 269 болни с колоректален рак, от които при 39 болни са били налични метастази в черния дроб пред или интраоперативно. Болните са на възраст от 51 до 75 г. При всички болни е извършена резекция на участъка от колона или ректума, носещ тумора. Извършени са дясна хемиколектомия - 11; резекция на колон трансверзум - 2; резекция на флексура лиеналис - 2; лява хемиколектомия - 2; резекция на сигмата - 3; предна резекция на ректума - 7; операция на Miles - 3; операция на Hartmann - 9. При обструктивен илеус от сигмо-ректален карцином при тези болни е извършена операцията на Хартман. Извършени са симултантни атипични хепатални резекции на метастази чрез апарата Съртрон при 5 болни. Всички останали болни са обсъдени и предложени за последваща хепатална резекция в друго заведение. Всички болни са получили постоперативна химиотерапия. Болните са стадирани детайлно като TNM IV - T3N0M1 - 25%; T3N1M1 - 15%; T3N2M1 - 40%; T4N1M1 - 5% и T4N2M1 - 15%. Хистологично аденокарциномите са в 95,3%. Отстранените лимфни възли са от 5 до 42 броя, като метастатични са намирани от 1 до 18 броя. Постоперативни усложнения: инсуфициенция на анастомозата при RR A, водеща до образуване на фистула при 2 от 7 болни (28,5%). Проксимална стома е изведена по-късно при един от болните с фистула, а останалите са излекувани успешно консервативно. Морталитетът е 8% (3 от изследваните 39 болни). Преживяемост от 12 месеца - 19 болни; 18 месеца - 10 болни; 24 месеца - 8 болни и над 36 месеца - 2 болни. Следоперативното наблюдение включва УЗД , КТ, маркери СЕА и СА19-9, ФКС. Глобално прави впечатление намаляването на болните в I стадий и увеличаването на болните в IV стадий. Двойно са нарастнали болните с хепатални метастази както в литературата, така и в нашия материал - за периода 2009-2010 г. са 14 от 135 болни, а за 2011-2012 г. - 25 от 134 болни. Напредъкът в адювантната химиотерапия дава възможност и при тях да се извършва резекционна хирургия, а при сигморекталните болни - и анастомози, което значително подобрява качеството им на живот. Рутинно и при случаите с метастази извършваме чревната резекция и лимфаденектомия в обем както този при радикална операция. Степените на постоперативен морбидитет и морталитет не са значително завишени.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.922

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

K. Зарков
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

K. Петков
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

Н. Николов
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

М. Николов
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

Font Size


|