Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Аспекти на техническите възможности за запазване на сфинктера при ултраниски предни резекции на ректума

K. Зарков, K. Петков, Н. Николов, М. Николов

Abstract

За ректалните карциноми, разположени на 5 сm или по-малко от аналния ръб, опциите за радикална операция са две: абдомино-перинеална резекция спрямо ултра ниска предна резекция на ректума, което прави възможно запазването на сфинктера. В това проучване се оценява целесъобразността от извършването на ултра ниски предни резекции и едновременни колоанални анастомози при карциноми на ректума, разположени на 5 сm или по-малко от аналния ръб; усложненията и морталитета. Представя се опция за изпълнение на колоанална анастомоза. При всички случаи на ултра ниски предни резекции се извършва радикална резекция на ректума с тотална мезоректална ексцизия. Дисталната резекционна линия е на 3 или 2 см дистално от тумора. Гефрирът от дисталната резекционна линия не показва туморна инвазия. Лимфната дисекция на вътрешните илиачни и обтураторни лимфни възли се извършва при селектирани случаи. Представя се техниката на перинеалния етап на операцията: след като е изпълнена тотална мезоректална ексцизия и ректумът е резециран от проксимално, препаратът се евертира навън през ануса „като пръст на ръкавица`. Тогава ректумът се резецира дистално. За периода 2011-2012 г. са извършени 9 операции по този начин. Вички колоанални анастомози са извършени на ръка. Протективна стома е изведена в 2 случая. От 52 болни с карциноми на ректума, оперирани през 2011-2012 г., тези с ултра ниски предни резекции са 9 - при всички анастомозата е извършена на ръка. Следоперативните усложнения са инсуфициенция на анастомозата и формиране на фистула - при 4 болни; некроза и абсцес - при 2. Поради усложнения е изведена стома при 3 болни; ампутация на ректума - при 2 болни. Морталитет в болницата и до 30 дни - един болен. Локален рецидив, наложил абдомино-перинеална ампутация - един болен. Основната причина за усложнения при тази техника е недостатъчността в кръвоснабдяването на чревните сегменти, участващи в анастомозата, като най-опустошителният резултат е некрозата на анастомозата. Затова в тази група болни са намалени възможностите за овладяване на усложненията с консервативни мерки. Фактът, че при изведена протективна стома има анастомозна инсуфициенция, довела до абдомино-перинеална ампутация, още веднъж доказва, че проксималната стома не допринася за зарастване на ниските ректални анастомози. Въпреки наличието на усложнения можем да определим извършването на ултра ниски предни резекции и едновременните колоанални анастомози с радикални намерения като подходяща техника при ниски карциноми на ректума с цел запазване на сфинктера.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v45i0.923

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

K. Зарков
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

K. Петков
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

Н. Николов
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

М. Николов
Пета МБАЛ - София
Bulgaria

Първо хирургично отделение

Font Size


|