Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 10 (1972): Св. II

Cover and Contents PDF
 

Original Articles

ФИЛОСОФСКОТО НАСЛЕДСТВО НА Ф. ЕНГЕЛС И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА PDF
Г. Митев 11-18
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У ОВАРЕКТОМИРАНИ ПЛЪХОВЕ, ТРЕТИРАНИ С КОРТИКОСТЕРОН PDF
Д. С. Kалицин, M. Ничев, M. Гюрова 21-28
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ЕНЗИМИ, УЧАСТВУВАЩИ В ГЛЮКОЗАТА НА ЛЕЩА И СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО PDF
Н. Kонстантинов, Л. Иванова 29-32
ОТНОСНО ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С КОМПЛЕКСOH III В ПРИСЪСТВИЕ НА САПОГЕНАТ Т-130 В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА PDF
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Цв. Oбретенов 33-42
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАНГАНОВОТО ОТРАВЯНЕ ПРИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ЦИСТЕИНСУЛФИНАТ СИНТЕЗАТА PDF
Л. Халачева 43-49
ПРОМЕНИ В РУЕ И КРЪВНАТА КАРТИНА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У ТИМЕКТОМИРАНИ ПЛЪХОВЕ PDF
Ив. Даскалов, K. Великов 51-59
АНТИСТРЕПТОЛИЗИНОВИЯТ ТИТЪР И РЕАКЦИЯТА WAALER-ROSE ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У БЕЛИ ПЛЪХОВЕ PDF
K. Великов, A. Панайотова 61-68
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИФЕРНАТА БЯЛА КРЪВ НА ВЪЗРАСТНИ ТИМЕКТОМИРАНИ И СЕНСИБИЛИЗИРАНИ МОРСКИ СВИНЧЕТА PDF
И. Kозаров 69-75
ЕФЕКТ НА БИОЛОГИЧНИ ДОЗИ УЛТРАЗВУК ВЪРХУ БРОЯ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ В БЕЛИ ПЛЪХОВЕ PDF
T. Ганчев, В. Йорданова, Д. Василев 77-86
ВЛИЯНИЕ НА МАЛКИ ДОЗИ ЦИНК (0,05 мг/100) ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА 5` - НУКЛЕОТИДАЗАТА И АДЕНИДПИРОФОСФАТАЗАТА В АОРТНА CТEHA У ИНТАКТНИ И АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ PDF
Н. Иванов 87-93
АНТИГЕННА СТРУКТУРА НА ИЗОЛИРАНИТЕ ГРИПНИ ВИРУСИ ТИП А2 В ГР. ВАРНА И ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1969-1970 Г. PDF
Г. Kапрелян 95-102
ВЪРХУ ЕДИН МЕТОД ЗА КАЧЕСТВЕНО ДОКАЗВАНЕ НА ДИЗАХАРИДАЗНА АКТИВНОСТ В ТЪНКОЧРЕВНА ЛИГАВИЦА PDF
Ив. Димитров 103-113
ХЕМОДИНАМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ В КРЪВТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФРАКТУРИ ПОД ВЛИЯНИЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ И АНАБОЛИ /първо съобщение/ PDF
M. Добрев 115-122
КУЛТУРЕЛНИ, МОРФОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВИДОВЕ ОТ РОДА CANDIDA И G. CANDIDIUM PDF
Л. Шикова, K. Панайотова, Г. Дескова 123-135
СЕРУМНИ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ НЯКОИ ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ PDF
Св. Разбойников, Aт. Kаракашов, T. Шипков 139-149
НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС СМУЩЕНИЯТА В ЛИПИДНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ PDF
Г. П. Върбанов, M. Станоев 151-159
ПОПУЛАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ-ДЕХИДРОГЕНАЗНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ PDF
E. Г. Бошнакова 161-168
ВЪРХУ ХЕМОГЛ0БИН03А 0 - Arabia С ОПИСАНИЕ НА ТРИ СЛУЧАЯ PDF
E. Г. Бошнакова, E. Дянков 169-178
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ПРОТИЧАНЕТО НА ОСТРИЯ ХИРУРГИЧЕСКИ КОРЕМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
M. Генова, M. Ризова 179-187
СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЕРВНО-ВЕГЕТАТИВНАТА РЕАКТИВНОСТ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА И РЕФЛЕКСА НА АШНЕР - ДАНИНИ PDF
Д. Даскалов, Л. Гериловски, M. Добрева 189-195
РЕ0ЕНЦЕФАЛ0ГРАФИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕРЕБРАЛНАТА ХЕМОДИНАМИКА PDF
П. Хубенов 197-208

Font Size


|