Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 8 (1969): Св. I

Cover and contents PDF
 

Original Articles

ИЗОЕНЗИМИ НА ЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗАТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН БЪБРЕЧЕН ИНФАРКТ PDF
Св. Разбойников, Д. Ненов, Т. Шипков 11-14
НАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ ОГНИЩНА ЛЕЗИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК PDF
П. Хубенов, Р. Койнов 15-18
ОСОБЕНОСТИ НА МОТОРНАТА АФАЗИЯ ПРИ ТУМОРИ В ТЕМПОРАЛНИЯ ДЯЛ PDF
Г. Марков, Р. Койнов 19-22
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА АЛЕРГИЯ PDF
Й. Григоров, Ив. Попов 23-26
МОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ ПРИ НЯКОИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ PDF
С. Кертикова, А. Ангелов 27-32
ЧРЕВНА ФОРМА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ХЕПАТИТ PDF
П. Кокошаров, Д. Марков, Н. Геров, Д. Хаджиларска 33-36
ПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНОСТ НА ГРАНУЛОЦИТИТЕ ПРИ ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНИ АНЕМИИ PDF
Е. Йорданова, К. Перфанов, Л. Сливкова 37-41
МИКРОМЕЛИТУРИИ ПРИ НЯКОИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Хроматографски анализ) PDF
Е. Славова, Ал. Станчев 43-48
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРЕЗ ОСТРАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА PDF
Здр. Кемилева, Св. Разбойников, Хр. Христозов, Т. Шипков 49-52
ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ БОЛНИ ОТ БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА PDF
Св. Разбойников, Зл. Златанов, Т. Шипков 53-56
ХИПОФИЗЕН РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИ ОТ АКРОМЕГАЛИЯ PDF
Е. Бозаджиева, Н. Кючуков, Д. Коев 57-63
КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА У БОЛНИ, ПОЧИНАЛИ В ЧЕРНОДРОБНА КОМА PDF
П. Майнхард, Г. Марков, Ал. Станчев, К. П. Попов 65-70
ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА АФАЗИИТЕ ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С PSYCHOFORIN (TOFRANIL) PDF
Г. Марков 71-73
ТОКСИКОЗИ НА ФАЛОИДНАТА ГЪБА PDF
Ив. Попвасилев, Т. Минчев, П. Павлов 75-79
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХАПТОГЛОБИНОВИТЕ ТИПОВЕ У НАС И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ PDF
Ив. Попвасилев 81-83
ВЪРХУ СЕРУМНОТО НИВО И ДИАГНОСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ХАПТОГЛОБИНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
Ив. Даскалов, Ф. Атанасова, П. Шипкова 85-89
СЕГМЕНТАРНИ ХИСТОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕОНАТАЛНИТЕ ПНЕВМОНИИ PDF
М. Гърдевски 91-97
ГЛИКЕМИЧНИ КРИВИ СЛЕД ЕДНОКРАТНО ОБРЕМЕНЯВАНЕ ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ И ХРОНИЧНИ БРОНХО-БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
А. Цуцоманова, И. Кръстева 99-103
ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ ПАНКРЕАТИТ PDF
В. Славчев 105-107
ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ХОЛИНЕСТЕРАЗАТА ПРИ ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ PDF
М. Радков 109-114
ЗАБОЛЕВАЕМОСТ С ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СРЕД ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОКРЪЖНАТА БОЛНИЦА—ВАРНА ПРЕЗ 1964-1967 Г. PDF
Ив. Николаева, К. Иванов, Д. Божилов 115-119
ДИАГНОСТИЧНИ ГРЕШКИ ПРИ ОКРЪГЛЕНИТЕ СЕНКИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БЕЛОДРОБЕН ЗАСТОЙ PDF
Д. Попмихайлов 121-126
ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ ПРИ ВАРИКОЗНИЯ СИМПТОМОКОМПЛЕКС PDF
Д. Попмихайлов, К. Трошев, Хр. Попмихайлов 127-132
ИНХИБИТОРИ НА ОВУЛАЦИЯТА И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА PDF
Г. Илиев, Ив. Аврамов 133-135
ВЪРХУ ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕДИАБЕТИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И СКРИТИЯ ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА PDF
Г. Илиев, Т. Астарджиев, Д. Арнаудов, М. Михайлов 137-140
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИАДРИЛА В АКУШЕРСТВОТО PDF
Г. Илиев, Д. Арнаудов, Т. Астарджиев 141-144

Font Size


|