Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 6 (1967): Fasc. III

Cover and contents PDF
 

Original Articles

ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА НА УЛТРАЗВУКА ВЪРХУ КОЖА НА ЧОВЕК ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА PDF
Д. П. Даскалов, Л. В. Гериловски, M. Р. Добрева 3-7
ФАЗОВИ ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ У ПЛЪХОВЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА УЛТРАЗВУК PDF
Д. П. Даскалов, T. Ст. Ганчев 9-14
ВЛИЯНИЕ НА ДВУСТРАННА ОВАРЕКТОМИЯ И ТРЕТИРАНЕ С ЕСТРОГЕННИ ХОРМОНИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ PDF
Д. С. Kалицин, T. Г. Джинджев, Г. Aтанасов 15-20
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АМИЛАЗАТА НА ХИПОФИЗЕКТОМИРАНИ И ТРЕТИРАНИ С ТЕСТОСТЕРОНПРОПИОНАТ МЪЖКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КОФЕИН1 PDF
Д. С. Kалицин, T. K. Пенчева 21-26
АНАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ОБРАЗУВАНЕТО И НАПРАВЛЕНИЕТО НА ПОРТНАТА ВЕНА PDF
M. Христова 27-31
ВЪРХУ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В СТРОЕЖА НА СЪДОВОТО РУСЛО В ЗАЛАВНАТА ЧАСТ НА АХИЛОВОТО СУХОЖИЛИЕ У КУЧЕ PDF
Сп. Николов, M. Габровска 33-40
АКТИВНОСТ НА ЦИСТАТИОНАЗАТА НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ, ХРАНЕНИ С БОГАТА БЕЛТЪЧНА ДАЖБА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ PDF
Л. Халачева, Вл. Бояджиев 41-48
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : III съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА ПО-ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С ЯНТАРНА И ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА PDF
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов 49-55
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : IV съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА БИОСТРУКТУРИ С АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА PDF
Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов, Вл. Ст. Лесичков 57-64
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕТО НА МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ СЪС САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА PDF
Вл. Ст. Лесичков 65-71
ЦИТОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОЖАТА С ОГЛЕД НА НЕЙНАТА КОНСЕРВАЦИЯ IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУКЦИНДЕХИДРОГЕНАЗНАТА АКТИВНОСТ В НОРМАЛНА И НЕКРОТИЗИРАЩА КОЖА ОТ ПЛЪХ PDF
С. A. Ванкова 73-79
ОПИТ ЗА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА СТОМАХА С ОГЛЕД ТРОФИЧНО И ПАТОГЕНЕТИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНАТА ЯЗВА PDF
П. Aлтънков, T. Tодоров, И. Вълков 81-86
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРИ ИНФАРКТА НА МИОКАРДА PDF
Здр. Kемилева, Св. Разбойников 89-96
ЛИПОПРОТЕИН-ЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ ТИРЕОТОКСИКОЗА И МИКСЕДЕМА PDF
E. Бозаджиева, Г. Върбанов 97-103
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЯКОИ ХРОНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ PDF
Г. Върбанов, Д. Пенчева, M. Станоев, E. Бозаджиева, Ив. Николаева, K. Иванов 105-114
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ХРАНИТЕЛНИ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ SALMONELLA TYPHI MURIUM PDF
Ив. Даскалов, П. Стефовски 115-121
РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕТАЛНАТА ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ДИАФИЗАРНИТЕ ФРАКТУРИ НА ДЪЛГИТЕ ТРЪБЕСТИ КОСТИ PDF
M. Добрев 123-127
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЧЕРВАТА PDF
Д. Tрифонов 129-132
МЕТАЛНИ ОСТЕОСИНТЕЗИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ PDF
Н. Никитов 133-137
КЪМ КАЗУИСТИКАТА НА БЪБРЕЧНИЯ ЕХИНОКОК PDF
Г. Георгиев 139-142
„ПРОБАТА С КОНЕЦ` ПРИ СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ ОТ НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И НЕЙНАТА ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ PDF
T. Aндреев 143-147
ПРИНОС КЪМ ПАТОЛОГИЯТА, СВЪРЗАНА С НАЛИЧИЕТО НА МЕКЕЛОВИЯ ДИВЕРТИКУЛ PDF
Н. Kулов, Л. Господинов 149-152
НАШ МЕТОД ЗА ИНТЕРПОЗИЦИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО ПРИ ТОТАЛНА ГАСТРЕКТОМИЯ PDF
T. Tодоров 153-157
КЛИНИЧЕН РАЗБОР НА ПРЕДИКТЕРНИЯ ПЕРИОД ПРИ 1153 БОЛНИ ОТ ЕПИДЕМИЧЕН ХЕПАТИТ PDF
В. Зозиков 159-165
БОЛЕСТ НA ВАЙЛ—ВАСИЛЕВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕНО ПРОТИЧАНЕ PDF
Д. Ив. Димитров 167-171

Font Size


|