Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 5 (1966): Св. I

Cover and contents PDF
 

Original Articles

ВЪЗРАСТОВИ ИЗМЕНЕНИЯ НА КОЖНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ИЗСЛЕДВАНА С МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА PDF
Д. П. Даскалов, Г. Хр. Николов 3-9
ВЪРХУ КУРАРНОТО ДЕЙСТВИЕ НА КВАТЕРНЕРНИТЕ БАЗИ НА НОВИ АМИНОПРОПАНОЛОВИ ПРОИЗВОДНИ (II съобщение) PDF
Д. K. Желязков, Н. M. Георгиев 11-17
ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА ПЕРИКАРДА У КУЧЕ PDF
M. Маджарова, С. Бакърджиева, M. Kурдова, И. Kунев 19-24
ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА ПРИСТЕННАТА КОРЕМНИЦА У КУЧЕ PDF
З. Нанов, П. Хаджимитев, П. Петров 25-32
ВЪРХУ СТРОЕЖА НА СЪДОВОТО РУСЛО В ЛИГАВИЦАТА НА ТВЪРДОТО НЕБЦЕ У КУЧЕ PDF
Сп. Николов, Й. Йорданов 33-39
АПАРАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧНО-ВИСЦЕРАЛНИЯ РЕФЛЕКС НА АШНЕР - ДАНИНИ PDF
Д. П. Даскалов, Л. В. Гериловски, T. Ст. Ганчев 41-45
ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВЕНИЯ АМИНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНИТЕ ОТ СЕМЕНАТА НА НЯКОИ НАШИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ PDF
Владимир Лесичков 47-50
НАБЛЮДЕНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ В ГРАД ВАРНА ЗА ПЕРИОДА ЮНИ - ОКТОМВРИ 1965 Г. PDF
K. Kазанджиев, Д. Митев, Д. Aрмутлийски 51-56
ПРОУЧВАНЕ КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ВАРИОЛНА ВАКСИНА И ТРИВАКСИНА НА ЗАЙЦИ : II съобщение PDF
K. Kузмов, П. Панайотов, П. Kокошаров, Цв. Ганчева, Р. Маринова, Л. Ничева, A. Панайотова 59-64
МАСОВА ЕПИДЕМИЯ ОТ PARATYPHUS В (Клиничен разбор) PDF
В. Зозиков, Йор. Aршиков, Йор. Василев, И. Матеев 65-70
МИЕЛОФИБРОЗАТА КАТО МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНО ЗАБОЛЯВАНЕ PDF
E. Бозаджиева, Г. Върбанова, Д. Kоев 71-74
ЕЛЕКТРО-МЕХАНОКАРДИОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПНЕВМОКОНИОЗАТА ПРИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИЦИТЕ PDF
Св. Разбойников, Х. Kапонов 75-80
ВЪРХУ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАТА У ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИЦИ PDF
Св. Разбойников, Зл. Златанов, Х. Kапонов, С. Цанев, Х. Христозов 81-87
ЗА НЯКОИ КЛИНИЧНИ И ЕТИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРИТЕ ПНЕВМОНИИ ВЪВ ВАРНА PDF
Св. Разбойников, Дим. Ненов, Ив. Стаменов, Х. Kапонов, Хр. Христозов, З. Златанов, П. Панайотов, Г. Kапрелян, Р. Маринова, В. Гърдевска, A. Панайотова, M. Мирчев 89-95
СИНДРОМ НА ZIEVE PDF
E. Бозаджиева, В. Зозиков, Йор. Aршиков 97-100
ВЪРХУ НЯКОИ ЕТИОПАТОГЕНЕТИЧНИ И ПРОВОКИРАЩИ МОМЕНТИ НА МИОКАРДНИЯ ИНФАРКТ PDF
Й. Василев, И. Tодоров, E. Славова 101-105
МОНОКУЛАРНА ДИПЛОПИЯ PDF
Р. Kойнов, П. Хубенов 107-109
СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ ОСТРА ШИЗОФРЕНИЯ С ОГЛЕД НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ PDF
Л. Иванова, K. Вълкова, O. Филипова, Р. Стефанова, С. Янкулова, M. Попова, Й. Йолов, M. Пиргуазлиева, Р. Мустафов, И. Попов, E. Kрумов, Д. Kараиванов, Б. Божилова 111-117
ВЪРХУ ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО НА УБОЖДАНЕ ОТ ОТРОВНА РИБА ДРАКОН PDF
Ст. Нейков, E. Бозаджиева, Ив. Йовчев 119-124
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЛИТНОТО РАВНОВЕСИЕ У РАЖДАЩИ ЖЕНИ PDF
Г. Илиев, M. Михайлов 125-129
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ СИНДРОМА НА ЩАЙН-ЛЕВЕНТАЛ PDF
Г. Илиев, Ив. Aврамов, T. Бакърджиев 131-138
НАШИЯТ ОПИТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЦИРКУЛЯРНИЯ СЪДОВ ШЕВ PDF
M. Генова, Г. Георгиев 139-143
МИКРОФЛОРА ПРИ СИНУИТИ И ОТИТИ PDF
Р. Маринова, Г. Папуров 145-150
ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВРЕДНОСТИ КАТО ПРИЧИНА ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА НЕВРОЗИ СРЕД РАБОТНИЦИТЕ ОТ ДИП „ДРУЖБА` - ВАРНА PDF
Г. Марков, A. Попов 151-156
ПРОУЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОЖАТА СРЕД РАБОТНИЦИТЕ ОТ КОРАБОРЕМОНТНИЯ ЗАВОД - ВАРНА PDF
Й. Григоров, Зл. Пенев 157-163
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ PDF
Й. Григоров, зл. Пенев, Д. Цонев 165-169
ЧРЕВНОПРОТОЗОЙНИЯТ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪГ PDF
T. П. Aвлавидов, Г. Kовчазов 171-174
ОТНОСНО СЕЗОНОСТТА ПРИ ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА PDF
K. Kузмов, П. Kокошаров 175-184
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 1961-1964 Г. PDF
K. Kузмов, П. Kокошаров, В. Христов 185-191
ПРОУЧВАНЕ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ГРИПЕН ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС ОТ ЩАМ А-2 В ЗАТВОРЕН ДЕТСКИ КОЛЕКТИВ НА ФОНА НА ВИСОКА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ОСТРИ КАТАРИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА (ОКГДП) СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ PDF
П. Kокошаров, Г. Kапрелян, M. Радков, Св. Стоянова, Р. Маринова 193-199

Font Size


|