Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Белчев, Л.

  • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
    ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ АТРОФИЧНА ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|