Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Милушев, Л.

  • Vol 6 (1967): Св. I - Original Articles
    ВЪРХУ РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ФАКТОРИТЕ НА ЛИЧНОСТТА ЗА ЗЛОПОЛУКИТЕ В КОРАБОСТРОИТЕЛНИЯ ЗАВОД „Г. ДИМИТРОВ` - ВАРНА
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|