Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Шипкова, П.

  • Vol 9 (1971): Св. II - Original Articles
    ВЪРХУ НОРМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • Vol 8 (1969): Св. I - Original Articles
    ВЪРХУ СЕРУМНОТО НИВО И ДИАГНОСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ХАПТОГЛОБИНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНАТА ФАЗА НА РЕВМАТИЗМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|