Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : III съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА ПО-ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С ЯНТАРНА И ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : IV съобщение : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА БИОСТРУКТУРИ С АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов, Вл. Ст. Лесичков
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕТО НА МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ СЪС САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ЦИТОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОЖАТА С ОГЛЕД НА НЕЙНАТА КОНСЕРВАЦИЯ IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУКЦИНДЕХИДРОГЕНАЗНАТА АКТИВНОСТ В НОРМАЛНА И НЕКРОТИЗИРАЩА КОЖА ОТ ПЛЪХ Abstract   PDF (Bulgarian)
С. A. Ванкова
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ОПИТ ЗА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА СТОМАХА С ОГЛЕД ТРОФИЧНО И ПАТОГЕНЕТИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНАТА ЯЗВА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Aлтънков, T. Tодоров, И. Вълков
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ АВТОАНТИТЕЛАТА ПРИ ИНФАРКТА НА МИОКАРДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Здр. Kемилева, Св. Разбойников
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ЛИПОПРОТЕИН-ЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ ТИРЕОТОКСИКОЗА И МИКСЕДЕМА Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Бозаджиева, Г. Върбанов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЯКОИ ХРОНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Върбанов, Д. Пенчева, M. Станоев, E. Бозаджиева, Ив. Николаева, K. Иванов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ХРАНИТЕЛНИ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ SALMONELLA TYPHI MURIUM Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, П. Стефовски
 
Vol 6 (1967): Fasc. III РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕТАЛНАТА ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ДИАФИЗАРНИТЕ ФРАКТУРИ НА ДЪЛГИТЕ ТРЪБЕСТИ КОСТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Добрев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЧЕРВАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Tрифонов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III МЕТАЛНИ ОСТЕОСИНТЕЗИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Никитов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III КЪМ КАЗУИСТИКАТА НА БЪБРЕЧНИЯ ЕХИНОКОК Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Георгиев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III „ПРОБАТА С КОНЕЦ` ПРИ СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ ОТ НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И НЕЙНАТА ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Aндреев
 
Vol 6 (1967): Fasc. III ПРИНОС КЪМ ПАТОЛОГИЯТА, СВЪРЗАНА С НАЛИЧИЕТО НА МЕКЕЛОВИЯ ДИВЕРТИКУЛ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kулов, Л. Господинов
 
Vol 6 (1967): Fasc. III НАШ МЕТОД ЗА ИНТЕРПОЗИЦИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО ПРИ ТОТАЛНА ГАСТРЕКТОМИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Tодоров
 
Vol 6 (1967): Fasc. III КЛИНИЧЕН РАЗБОР НА ПРЕДИКТЕРНИЯ ПЕРИОД ПРИ 1153 БОЛНИ ОТ ЕПИДЕМИЧЕН ХЕПАТИТ Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Зозиков
 
Vol 6 (1967): Fasc. III БОЛЕСТ НA ВАЙЛ—ВАСИЛЕВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕНО ПРОТИЧАНЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Ив. Димитров
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪЗРАСТОВИ ИЗМЕНЕНИЯ НА КОЖНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ИЗСЛЕДВАНА С МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Г. Хр. Николов
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ КУРАРНОТО ДЕЙСТВИЕ НА КВАТЕРНЕРНИТЕ БАЗИ НА НОВИ АМИНОПРОПАНОЛОВИ ПРОИЗВОДНИ (II съобщение) Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. K. Желязков, Н. M. Георгиев
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА ПЕРИКАРДА У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Маджарова, С. Бакърджиева, M. Kурдова, И. Kунев
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ ВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА НА ПРИСТЕННАТА КОРЕМНИЦА У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов, П. Хаджимитев, П. Петров
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ СТРОЕЖА НА СЪДОВОТО РУСЛО В ЛИГАВИЦАТА НА ТВЪРДОТО НЕБЦЕ У КУЧЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Сп. Николов, Й. Йорданов
 
Vol 5 (1966): Св. I АПАРАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧНО-ВИСЦЕРАЛНИЯ РЕФЛЕКС НА АШНЕР - ДАНИНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Даскалов, Л. В. Гериловски, T. Ст. Ганчев
 
Vol 5 (1966): Св. I ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВЕНИЯ АМИНОКИСЕЛИНЕН СЪСТАВ НА ФИТОХЕМАГЛУТИНИНИТЕ ОТ СЕМЕНАТА НА НЯКОИ НАШИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Владимир Лесичков
 
276 - 300 of 2284 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

Font Size


|