Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 10 (1972): Св. II ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ЕНЗИМИ, УЧАСТВУВАЩИ В ГЛЮКОЗАТА НА ЛЕЩА И СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kонстантинов, Л. Иванова
 
Vol 10 (1972): Св. II ОТНОСНО ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С КОМПЛЕКСOH III В ПРИСЪСТВИЕ НА САПОГЕНАТ Т-130 В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Цв. Oбретенов
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАНГАНОВОТО ОТРАВЯНЕ ПРИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ЦИСТЕИНСУЛФИНАТ СИНТЕЗАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Халачева
 
Vol 10 (1972): Св. II ПРОМЕНИ В РУЕ И КРЪВНАТА КАРТИНА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У ТИМЕКТОМИРАНИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, K. Великов
 
Vol 10 (1972): Св. II АНТИСТРЕПТОЛИЗИНОВИЯТ ТИТЪР И РЕАКЦИЯТА WAALER-ROSE ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Великов, A. Панайотова
 
Vol 10 (1972): Св. II ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИФЕРНАТА БЯЛА КРЪВ НА ВЪЗРАСТНИ ТИМЕКТОМИРАНИ И СЕНСИБИЛИЗИРАНИ МОРСКИ СВИНЧЕТА Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Kозаров
 
Vol 10 (1972): Св. II ЕФЕКТ НА БИОЛОГИЧНИ ДОЗИ УЛТРАЗВУК ВЪРХУ БРОЯ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ В БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Ганчев, В. Йорданова, Д. Василев
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЛИЯНИЕ НА МАЛКИ ДОЗИ ЦИНК (0,05 мг/100) ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА 5` - НУКЛЕОТИДАЗАТА И АДЕНИДПИРОФОСФАТАЗАТА В АОРТНА CТEHA У ИНТАКТНИ И АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Иванов
 
Vol 10 (1972): Св. II АНТИГЕННА СТРУКТУРА НА ИЗОЛИРАНИТЕ ГРИПНИ ВИРУСИ ТИП А2 В ГР. ВАРНА И ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1969-1970 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Kапрелян
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЪРХУ ЕДИН МЕТОД ЗА КАЧЕСТВЕНО ДОКАЗВАНЕ НА ДИЗАХАРИДАЗНА АКТИВНОСТ В ТЪНКОЧРЕВНА ЛИГАВИЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Димитров
 
Vol 10 (1972): Св. II ХЕМОДИНАМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ В КРЪВТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФРАКТУРИ ПОД ВЛИЯНИЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ И АНАБОЛИ /първо съобщение/ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Добрев
 
Vol 10 (1972): Св. II КУЛТУРЕЛНИ, МОРФОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВИДОВЕ ОТ РОДА CANDIDA И G. CANDIDIUM Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Шикова, K. Панайотова, Г. Дескова
 
Vol 10 (1972): Св. II СЕРУМНИ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ НЯКОИ ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Aт. Kаракашов, T. Шипков
 
Vol 10 (1972): Св. II НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС СМУЩЕНИЯТА В ЛИПИДНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. П. Върбанов, M. Станоев
 
Vol 10 (1972): Св. II ПОПУЛАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ-ДЕХИДРОГЕНАЗНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Г. Бошнакова
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЪРХУ ХЕМОГЛ0БИН03А 0 - Arabia С ОПИСАНИЕ НА ТРИ СЛУЧАЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Г. Бошнакова, E. Дянков
 
Vol 10 (1972): Св. II НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ПРОТИЧАНЕТО НА ОСТРИЯ ХИРУРГИЧЕСКИ КОРЕМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова, M. Ризова
 
Vol 10 (1972): Св. II СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЕРВНО-ВЕГЕТАТИВНАТА РЕАКТИВНОСТ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА И РЕФЛЕКСА НА АШНЕР - ДАНИНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Даскалов, Л. Гериловски, M. Добрева
 
Vol 10 (1972): Св. II РЕ0ЕНЦЕФАЛ0ГРАФИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕРЕБРАЛНАТА ХЕМОДИНАМИКА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Оценка и самооценка на уменията на медицинските сестри за провеждане на здравна промоция в училище Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Георгиева, A. Велкова, M. Kамбурова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Хематологични показатели на деца на 6 и 12 месечна възраст от град Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Порожанова, K. Петрова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Социално икономически фактори и репродуктивни нагласи и поведение на жените Abstract   PDF (Bulgarian)
Ж. Рангелова, K. Докова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Държавният здравен контрол в България - възникване и развитие Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Профилактика на заболяванията чрез специализирани фитнес програми Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Попова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Глобализация и инфекциозни болести Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Ненова
 
76 - 100 of 2428 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|