Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Обучение по зъботехника в българия - ретроспекция и настояще Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Варнева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Medical students` opinion concerning their first impressions from the practical training in clinical bases Abstract   PDF (Bulgarian)
Hr. Milcheva, M. Platikanova, A. Andonova, I. Mihov
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Възможност за повишаване качеството на здравните грижи чрез прилагане на адаптиран vips модел на сестринска документация Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Борисова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Необходимост от въвеждане на критерии за регистрация и отчет на дейностите извършени от медицинската сестра Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Борисова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Актуални проблеми на обучението по здравни грижи на медицински сестри Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Стамболова, M. Димитрова, П. Бикова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Социален статус на медицинската сестра Abstract   PDF (Bulgarian)
Ж. Рангелова, K. Докова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Clinical practice through the eyes of students Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Andonova, M. Nikolova
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Pre-graduate internship of students from specialty `rehabilitation` - innovation and motivation for conducting Abstract   PDF (Bulgarian)
R. Paskaleva, I. Koleva
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Нагласи на студентите медицински сестри за научноизследователска работа Abstract   PDF (Bulgarian)
Kр. Стамова, K. Tодорова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Мотивация за избор на професията медицинска сестра Abstract   PDF (Bulgarian)
Kр. Стамова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Миграционни нагласи на студентите от специалности „медицинска сестра` и „управление на здравни грижи`-бакалавър, към МУ-Пловдив Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Стоянова, Н. Aтанасов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Нагласи на медицинските сестри за непрекъснато обучение, насочено към ефективно осъществяване на процеса на информираното съгласие на пациентите Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Георгиева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Interactive methods in practical training of health care students Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Miteva
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Video-assisted talk pleurodesis for the improvement of quality of life in patients with malignant pleural effusions: self experience study Abstract   PDF (Bulgarian)
I. Novakov, N. Mateva
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Антибиотична профилактика на инфекциите на оперативното място - някои последни указания Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Дамянов
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna The health pedagogi as a scientific discipline for health upbringing and training Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Vigerova, M. Grudeva
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Социалният феномен `евтаназия` - една епохална промяна в разбирането за мисията на медицината Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Манчева, В. Маджова
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Основни етични измерения на авторството в биомедицинската публикационна практика Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Kерековска, Н. Ушева
 
Vol 43 (2011): Suppl 3. Proceedings of the 10 years anniversary conference toward healthcare based on knowledge and scientific results October 7 - 8, 2011, Varna Роля, предизвикателства и перспективи пред дейността на местните комисии по етика на научните изследвания - на база опита на кени към МУ-Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Kерековска
 
Vol 10 (1972): Св. II ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У ОВАРЕКТОМИРАНИ ПЛЪХОВЕ, ТРЕТИРАНИ С КОРТИКОСТЕРОН Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. С. Kалицин, M. Ничев, M. Гюрова
 
Vol 10 (1972): Св. II ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ЕНЗИМИ, УЧАСТВУВАЩИ В ГЛЮКОЗАТА НА ЛЕЩА И СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Kонстантинов, Л. Иванова
 
Vol 10 (1972): Св. II ОТНОСНО ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОСТО ПОСТРОЕНИ БИОСТРУКТУРИ С КОМПЛЕКСOH III В ПРИСЪСТВИЕ НА САПОГЕНАТ Т-130 В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Цв. Oбретенов
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАНГАНОВОТО ОТРАВЯНЕ ПРИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА ЦИСТЕИНСУЛФИНАТ СИНТЕЗАТА Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Халачева
 
Vol 10 (1972): Св. II ПРОМЕНИ В РУЕ И КРЪВНАТА КАРТИНА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У ТИМЕКТОМИРАНИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, K. Великов
 
Vol 10 (1972): Св. II АНТИСТРЕПТОЛИЗИНОВИЯТ ТИТЪР И РЕАКЦИЯТА WAALER-ROSE ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МИОКАРДИТ И АРТРИТ У БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Великов, A. Панайотова
 
126 - 150 of 2319 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|