Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

 
Issue Title
 
Vol 10 (1972): Св. II ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИФЕРНАТА БЯЛА КРЪВ НА ВЪЗРАСТНИ ТИМЕКТОМИРАНИ И СЕНСИБИЛИЗИРАНИ МОРСКИ СВИНЧЕТА Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Kозаров
 
Vol 10 (1972): Св. II ЕФЕКТ НА БИОЛОГИЧНИ ДОЗИ УЛТРАЗВУК ВЪРХУ БРОЯ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ В БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Ганчев, В. Йорданова, Д. Василев
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЛИЯНИЕ НА МАЛКИ ДОЗИ ЦИНК (0,05 мг/100) ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА 5` - НУКЛЕОТИДАЗАТА И АДЕНИДПИРОФОСФАТАЗАТА В АОРТНА CТEHA У ИНТАКТНИ И АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ БЕЛИ ПЛЪХОВЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Иванов
 
Vol 10 (1972): Св. II АНТИГЕННА СТРУКТУРА НА ИЗОЛИРАНИТЕ ГРИПНИ ВИРУСИ ТИП А2 В ГР. ВАРНА И ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1969-1970 Г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Kапрелян
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЪРХУ ЕДИН МЕТОД ЗА КАЧЕСТВЕНО ДОКАЗВАНЕ НА ДИЗАХАРИДАЗНА АКТИВНОСТ В ТЪНКОЧРЕВНА ЛИГАВИЦА Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Димитров
 
Vol 10 (1972): Св. II ХЕМОДИНАМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ В КРЪВТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФРАКТУРИ ПОД ВЛИЯНИЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ И АНАБОЛИ /първо съобщение/ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Добрев
 
Vol 10 (1972): Св. II КУЛТУРЕЛНИ, МОРФОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВИДОВЕ ОТ РОДА CANDIDA И G. CANDIDIUM Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Шикова, K. Панайотова, Г. Дескова
 
Vol 10 (1972): Св. II СЕРУМНИ ГЛИКОПРОТЕИНИ ПРИ НЯКОИ ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Разбойников, Aт. Kаракашов, T. Шипков
 
Vol 10 (1972): Св. II НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС СМУЩЕНИЯТА В ЛИПИДНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. П. Върбанов, M. Станоев
 
Vol 10 (1972): Св. II ПОПУЛАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ-ДЕХИДРОГЕНАЗНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Г. Бошнакова
 
Vol 10 (1972): Св. II ВЪРХУ ХЕМОГЛ0БИН03А 0 - Arabia С ОПИСАНИЕ НА ТРИ СЛУЧАЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Г. Бошнакова, E. Дянков
 
Vol 10 (1972): Св. II НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ПРОТИЧАНЕТО НА ОСТРИЯ ХИРУРГИЧЕСКИ КОРЕМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Генова, M. Ризова
 
Vol 10 (1972): Св. II СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЕРВНО-ВЕГЕТАТИВНАТА РЕАКТИВНОСТ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ДЕРМОГРАМА И РЕФЛЕКСА НА АШНЕР - ДАНИНИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Даскалов, Л. Гериловски, M. Добрева
 
Vol 10 (1972): Св. II РЕ0ЕНЦЕФАЛ0ГРАФИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕРЕБРАЛНАТА ХЕМОДИНАМИКА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Хубенов
 
Vol 9 (1971): Св. II ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И УЛТРАЗВУК С РАЗЛИЧНА МОЩНОСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. П. Бакалов, Вл. Лесичков, Д. Н. Митев
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕТО НА БИОСТРУКТУРИ С РАЗТВОР НА НИТРАТИ Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Лесичков
 
Vol 9 (1971): Св. II ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ КЛЕТКИ У БЕЛИ ПЛЪХОВЕ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ С БИОЛОГИЧНИ ДОЗИ УЛТРАЗВУК Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Ганчев, Д. Василев, В. Йорданова
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ ЕФЕРЕНТНАТА ИНЕРВАЦИЯ НА СОБСТВЕНИТЕ СЪДОВЕ НА АОРТАТА У ЗАЕК Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Нанов
 
Vol 9 (1971): Св. II ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СМЪРТНОСТТА ОТ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЯКОИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ГРАД ВАРНА Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Марков, Н. Христов, T. Aнгелов
 
Vol 9 (1971): Св. II ВИРУСОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ (Предварително съобщение) Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванова, В. Гърдевска, A. Панайотова
 
Vol 9 (1971): Св. II НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СИСТЕМНО ИМУНОЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВЕН СЕРУМ В ДИНАМИКАТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Стамболиев
 
Vol 9 (1971): Св. II ВИРУСОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ ПРЕЗ 1969 Г. ВСРЕД ДЕЦАТА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Kапрелян, A. Цуцоманова
 
Vol 9 (1971): Св. II ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ХРОНИЧНО НИТРОБЕНЗОЛОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Йорданова, K. Перфанов, П. Узунов, Л. Сливкова
 
Vol 9 (1971): Св. II ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ФОРМА НА МИЕЛОМНАТА БОЛЕСТ С ПРЕДИМНО ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Йорданова, Н. Kючуков
 
Vol 9 (1971): Св. II ВЪРХУ НОРМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СЕРУМНИТЕ ГЛИКОПРОТЕИНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Даскалов, П. Шипкова
 
151 - 175 of 2319 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Font Size


|